Ścieżka nawigacji

Aktualności

Przekazywanie za granicę świadczeń dla kombatantów

Przed wejściem w życie omawianego przepisu świadczenia kombatanckie były wypłacane na rachunek bankowy kombatanta w Polsce lub do rąk osoby upoważnionej przez niego do odbioru świadczeń w Polsce.

Na wniosek kombatanta lub osoby represjonowanej zamieszkałych za granicą, dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny wraz z przysługującą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem, ZUS będzie wypłacał (transferował) na rachunek bankowy kombatanta/osoby represjonowanej za granicą w państwie zamieszkania tej osoby.

ZUS przetransferuje również świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz do dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego kombatantom/osobom represjonowanym, którzy nie mają prawa do emerytury lub renty.

Świadczenia przysługujące kombatantom/osobom represjonowanym zamieszkałym za granicą w państwach  spoza obszaru UE/EFTA oraz w państwach, z którymi Polski nie łączy dwustronna umowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych będą mogły być przekazywane przez ZUS do państwa ich zamieszkania począwszy od 18 kwietnia 2015 r.

Oznacza to, że świadczenia przysługujące kombatantom i osobom represjonowanym mogą być wypłacane za granicę do państwa ich zamieszkania począwszy od:

  • 18 października 2014 r. - w odniesieniu do kombatantów/osób represjonowanych zamieszkałych za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz w państwach, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
  • 18 kwietnia 2015 r. - w odniesieniu do kombatantów/osób represjonowanych zamieszkałych w pozostałych państwach.

Dokonując wypłaty świadczeń osobom zamieszkałym w państwach, z którymi Polski nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych w przypadku problemów z dokonaniem transferu drogą bankową do danego państwa, wypłata będzie dokonywana w innej formie wskazanej przez ZUS.

Więcej informacji dotyczących wypłaty za granicę świadczeń przysługujących kombatantom.