Ścieżka nawigacji

Aktualności

Tarcza antykryzysowa 6.0 – jakie wsparcie można otrzymać z ZUS?

Dodatkowe świadczenie postojowe - wnioski od 16 grudnia 2020 r.

Od 16 grudnia o dodatkowe świadczenie postojowe mogą również wystąpić prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych.

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest również skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

Najpóźniej wniosek można złożyć w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Więcej informacji o dodatkowym świadczeniu postojowym.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą – wnioski od 30 grudnia 2020 r.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która skorzystała ze świadczenia postojowego (złożyła wniosek RSP-D, RSP-DB) może od 30 grudnia 2020 r. wystąpić o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Aby skorzystać z tego świadczenia przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).

Najpóźniej wniosek można złożyć w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Więcej informacji o jednorazowym dodatkowym świadczeniu postojowym dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. – wnioski od 26 stycznia 2021 r.

Na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Mogą złożyć wniosek do ZUS od 26 stycznia do 15 marca  2021 r.

Zwolnienie przysługuje płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

 • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
 • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.
 • Płatnicy, których rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest kodem 55.10.Z (wymienionym w Tarczy 5.0) albo kodem 79.12.Z (wymienionym w Tarczy 6.0), mogli złożyć wniosek od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.

Przepisy nie wskazują, w jakim terminie płatnicy prowadzący przeważającą działalność z kodem 59.20.Z, 93.11.Z oraz świadczącego usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem 79.90.A mogą złożyć wniosek. Dlatego złożenie wniosku przez przedstawicieli tych branż będzie możliwe dopiero po nowelizacji przepisów.

 

Więcej o zwolnieniu z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020 r.

Płatnicy z branż określonych Tarczą antykryzysową 6.0 mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Zwolnienie będzie przysługiwało, jeśli płatnik spełni następujące warunki:

 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
 • złoży deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. można składać od 30 grudnia 2020 r., a najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

Więcej informacji o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych – wnioski od 1 stycznia 2021 r.

Osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług) mogą złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione następujące warunki:

 • umowa została zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,
 • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Więcej o zwolnieniu z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne – wnioski od 15 stycznia 2021 r.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może otrzymać osoba:

 • która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) zawartej do 15 grudnia 2020 r. (włącznie) z tytułu wymienionego w Tarczy antykryzysowej 6.0,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Najpóźniej można złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Więcej o jednorazowym dodatkowym świadczeniu postojowym dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Infografiki:

 1. Dodatkowe świadczenie postojowe (pdf 543 kb)
 2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (pdf 541 kb)
 3. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (pdf 546 kb)
 4. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych (pdf 544 kb)
 5. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla dodatkowych branż na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 (pdf 542 kb)
 6. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. (pdf 537 kb)

Tutoriale:

 1. Dodatkowe świadczenie postojowe (link do YouTube)
 2. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych (link do YouTube)
 3. Zwolnienie ze składek za listopad 2020 r. (link do YouTube)
 4. Zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. (link do YouTube)
 5. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą (link do YouTube)
 6. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (link do YouTube)