Ścieżka nawigacji

Aktualności

Tarcza antykryzysowa: zleceniobiorcy mają 7 dni od zawarcia umowy cywilnoprawnej na złożenie wniosku RZN

Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Aby zleceniobiorca mógł wystąpić o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione warunki dotyczące m.in. daty zawarcia umowy, jej przedmiotu i wysokości przychodu.

Więcej o warunkach zwolnienia z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych.