Ścieżka nawigacji

Aktualności

Ubiegasz się o umorzenie subwencji finansowej udzielonej w ramach projektu Tarcza Finansowa 1.0. Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR)? Dowiedz się jakie dane przekazaliśmy do PFR w celu ustalenia średniego poziomu zatrudnienia

Zgodnie z obowiązującymi zasadami [1]  w ramach projektu Tarcza Finansowa 1.0. Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia ze wszystkich okresów wymaganych do ustalenia średniego zatrudnienia. Możesz złożyć wniosek do ZUS w celu uzyskania informacji, jakie dane przekazaliśmy do PFR.

Dane o stanie zatrudnienia

Dane o stanie zatrudnienia ustalamy i przekazujemy do PFR według imiennych raportów rozliczeniowych za okres wynikający z daty wskazanej przez PFR, np. dla daty 31 grudnia 2019 r. weryfikujemy dane z kompletu rozliczeniowego za 12/2019, dla daty 31 lipca 2020 r. – z kompletu rozliczeniowego za 07/2020. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe za okres wskazany do weryfikacji nie zostały złożone, przekazujemy do PFR informację o braku dokumentów.

Dane dotyczące stanu zatrudnienia przekazujemy w rozbiciu na liczbę pracowników, liczbę etatów, liczbę współpracowników - według kryteriów:

 1. Liczba pracowników to liczba ubezpieczonych, którzy nie zostali wyrejestrowani z ubezpieczeń społecznych przed weryfikowaną datą, a za których w badanym okresie rozliczeniowym płatnik złożył:
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511 z wyłączeniem osób przebywających na zasiłkach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopach wychowawczych 
 • w przypadku braku raportu RCA - imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511 oraz z kodami świadczenia/przerwy innymi niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327, 328, 121, 122 pod warunkiem, że istnieje imienny raport RCA z takim samym kodem tytułu ubezpieczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym.
 1. Liczba etatów to suma etatów z imiennych raportów rozliczeniowych ZUS RCA złożonych za ubezpieczonych z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511.
  UWAGA! Wymiar czasu pracy większy niż pełen etat został ograniczony do 1. Pozostałe wartości zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku.
  Dla ubezpieczonego z kodem 0511 zawsze dodawany jest pełen etat.
  Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym płatnik złożył za ubezpieczonego wyłącznie raport RSA, wymiar czasu pracy jest doliczany do liczby etatów z imiennego raportu rozliczeniowego RCA za poprzedni okres rozliczeniowy, o ile taki dokument został przekazany do ZUS.
 2. Liczba współpracowników to liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym, za których płatnik złożył:
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA i ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0545, 1240, 1211, 0120.
  UWAGA! Dla kodu tytułu ubezpieczenia 0120 sumowany jest wymiar czasu pracy wynikający z raportu rozliczeniowego według takich samych zasad jak stosowane przy ustalaniu liczby etatów dla pracowników, jeżeli wymiar czasu pracy w raporcie RCA pozostał niewypełniony, lub zawiera wpis 0/0, wówczas dodawany jest pełen etat,
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327, 328, 121, 122, a okres świadczenia/przerwy przypada na badaną datę lub na ostatni dzień okresu rozliczeniowego w przypadku świadczeń rozliczanych z miesięcznym przesunięciem, np.: stan zatrudnienia ustalany na 31.07.2020 r., za ubezpieczonego w raporcie RSA za 07/2020 wykazany jest kod świadczenia 311 za okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r., na koncie płatnika nie ma jeszcze dokumentów za kolejny okres rozliczeniowy – na tej podstawie ubezpieczony jest liczony jako współpracownik na datę 31.07.2020 r.,
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511 z kodem świadczenia/przerwy innym niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122, a jednocześnie płatnik składek nie złożył za ten sam okres rozliczeniowy oraz za poprzedni okres rozliczeniowy imiennego raportu RCA.
 1. Liczba etatów pomniejszona o etaty osób, które cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym:
 • od liczby etatów ustalonej według zasad wskazanych w punkcie 2) odejmujemy etaty osób, za które płatnik składek złożył raport RSA z kodem przerwy 111, 112 lub 152 za cały miesiąc.
 1. Liczba współpracowników pomniejszona o liczbę osób, które cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym:
 • od liczby współpracowników ustalonej według zasad wskazanych w punkcie 3) odejmujemy osoby, za które płatnik składek złożył raport RSA z kodem przerwy 111, 112 lub 152 za cały miesiąc.

Jak samodzielnie możesz zweryfikować dane

Zweryfikuj u siebie dokumenty rozliczeniowe, które do nas przekazałeś, za poszczególne okresy z uwzględnieniem powyższych zasad. Na każdym etapie możesz też wystąpić do nas z wnioskiem o informację, jakie dane przekazaliśmy do PFR. Dzięki temu uzyskasz potwierdzenie, jakie dane mamy zewidencjonowane na Twoim koncie w ZUS. W dalszej części artykułu dowiesz się, jak złożyć wniosek o informację, jakie dane przekazaliśmy do PFR.

Jak złożyć wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie dane przekazaliśmy do PFR lub jakie dane mamy zewidencjonowane z Twoich dokumentów, możesz do nas złożyć wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Musisz dołączyć do niego załącznik „Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu” (RD-PFR).

Ważne!

Wniosek RD-3 wraz z załącznikiem RD-PFR możesz do nas złożyć:        

[1] Tarcza Finansowa 1.0. – program rządowy „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm 1.0.”