Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zapraszamy banki do współpracy

Nadal prawie co trzeci świadczeniobiorca ZUS nie korzysta z usług bankowych i woli tradycyjną wypłatę świadczeń. Jest tak, ponieważ w polskim społeczeństwie zakorzenione jest przyzwyczajenie do gotówki. A niestety niski poziom ubankowienia uznaje się za jeden z mierników poziomu wykluczenia społecznego i finansowego.

Od wielu lat aktywnie uczestniczymy w inicjatywach, które przeciwdziałają wykluczeniu finansowemu osób starszych i promują wśród nich bezgotówkowe instrumenty płatnicze. ZUS jest członkiem Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. W latach 2010-2016 wspierał program Narodowego Banku Polskiego kierowany do osób starszych – Akademia Dostępne Finanse – oraz współpracował z bankami komercyjnymi w promowaniu wypłaty świadczeń z ZUS na konta bankowe.

Chcielibyśmy kontynuować naszą współpracę w tym zakresie z sektorem finansowym. Uważamy, że dalszy wzrost ubankowienia świadczeniobiorców ZUS nie jest możliwy bez upowszechniania wiedzy o usługach bankowych i bezpiecznych transakcjach bezgotówkowych. Szczególnie zależy nam, aby propagować bezgotówkowe instrumenty płatnicze na terenach mniej zurbanizowanych, w małych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, w rejonie wschodniej i południowo-wschodniej Polski.

Zapraszamy do współpracy banki krajowe, które działają na podstawie Prawa bankowego oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) oferujące rachunki dla świadczeniobiorców ZUS, a także prowadzące działania edukacyjne dla tej grupy klientów.

Zgłoszenie do współpracy z nami powinno zawierać informacje na temat:

  • charakterystyki Państwa działalności – w tym zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, danych teleadresowych, obsługiwanych segmentów, specjalizacji produktowej i/lub segmentowej, nagród, wyróżnień,
  • dostępności Państwa usług – kanałów dostępu do usług bankowych, a szczególnie liczby placówek bankowych (w podziale na własne i partnerskie) oraz ich zasięgu terytorialnego; minimalna liczba placówek bankowych to 600, z czego minimum 20% w miastach poniżej 40 tys. mieszkańców,
  • możliwości bezpłatnego dostępu do środków finansowych (wypłaty w placówkach bankowych i bankomatach); minimalna liczba bankomatów to 700,
  • kierowanych przez Państwa do świadczeniobiorców ZUS kampaniach informacyjnych o zaletach konta bankowego i bezgotówkowych instrumentów płatniczych; ta część powinna zawierać opis akcji informacyjnych, które Państwo prowadzą i planują, wraz z określeniem środków przekazu oraz intensywności tych działań – minimalny okres takiej kampanii to 24 miesiące,
  • Państwa produktów bankowych dla świadczeniobiorców ZUS, przy czym oferta musi obejmować co najmniej:
  • otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego,
  • wydanie karty debetowej do konta bankowego,
  • możliwość bezpłatnej wypłaty środków w sieci bankomatów na terenie Polski,
  • dostęp do bankowości internetowej,
  • ewentualnie dodatkowe benefity czy zachęty (np. cash back, pakiety assistance, programy lojalnościowe itp.);

produkty te powinny być dostarczane bez opłat przez minimum 24 miesiące, a jeśli opłaty będą konieczne, to informacja powinna zawierać szczegółowe ich uzasadnienie.

Uprzejmie prosimy, aby Państwo kierowali pisemne propozycje na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Finansów Funduszy
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
SekretariatDF@zus.pl

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z panem Arturem Rejmerem, Dyrektorem Departamentu Finansów Funduszy, tel.: 22-667-12-75.