Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zgłosiłeś się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych – sprawdź czy nie masz zaległości z tytułu składek

Jeżeli zgłosiłeś się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a masz zaległości na koncie z tytułu składek obowiązkowych, Twoja wpłata najpierw rozliczy zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki.

Nie będziesz mógł opłacić bieżących składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zanim nie uregulujesz zaległości.

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe a terminowość opłacania składek

Jeśli jesteś:

  • osobą, która prowadzi pozarolniczą działalność lub
  • osobą współpracującą z osobą, która prowadzi pozarolniczą działalność,
  • duchownym,
  • osobą, która nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi obowiązkowo (tj. osobą, o której mowa w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) 

i opłacasz składkę na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe (lub opłaca ją Twój płatnik składek) pamiętaj, że Twoje ubezpieczenia ustaną od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który należna składka nie zostanie opłacona w terminie.

Jeśli masz zadłużenie, które przekracza 6,60 zł za wcześniejszy okres, to Twoje dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustaną, jeżeli wpłata (nawet wpłacona w terminie) nie uwzględni bieżących składek oraz zaległej kwoty z odsetkami.

Przykład
Pani Anna Nowak prowadzi działalność gospodarczą od 1 czerwca 2016 r. Od 1 kwietnia 2017 r. nabyła prawo do emerytury w związku z czym, od tej daty, nie podlegała już obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Od 1 kwietnia 2017 r. Pani Anna przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu prowadzonej działalności. Pani Anna ma zaległość z tytułu składek za okres, w którym z tego tytułu podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w wysokości 370 zł. Zadłużenie to nie jest objęte układem ratalnym.

10 stycznia 2018 r. Pani Anna wpłaci, tytułem należności za grudzień 2017 r., składkę w wysokości 1047,22 zł (kwota ta odpowiada wysokości należnych od płatnika składek za grudzień 2017 r.). 

Wpłatę tą rozliczymy w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości, a więc Pani Anna nie opłaci składki za grudzień 2017 r. w pełnej wysokości. W tej sytuacji dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pani Anny ustaną od 1 grudnia 2017 r.

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie

Jeśli Twoje dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustały, możesz wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki na te ubezpieczenia po terminie. Taką zgodę wyrażamy w uzasadnionych przypadkach.

Pamiętaj, że aby zgoda była skuteczna, musisz (albo Twój płatnik, jeśli sam nie opłacasz za siebie składek):

  • uregulować całość zadłużenia wraz z odsetkami lub
  • zawrzeć z nami umowę – tzw. układ ratalny

oraz opłacić wszystkie należne składki, w tym na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, za miesiąc którego wniosek dotyczy.

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie (US-9) możesz nam przekazać:

  • osobiście w placówce ZUS,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • elektronicznie za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) - wniosek dostępny po zalogowaniu do profilu w panelu Płatnika - Usługi - Katalog usług elektronicznych (wniosek US-9),
  • telefonicznie – zlecenie wysłania wniosku, po potwierdzeniu tożsamości, może przyjąć konsultant Centrum Obsługi Telefonicznej.

Jeśli nie wystąpisz z takim wnioskiem albo nie wyrazimy zgody na opłacenie składek po terminie, powinieneś wyrejestrować się z tych ubezpieczeń od dnia, w którym one ustały oraz skorygować dokumenty rozliczeniowe. Dla ponownego objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym, wymaganym będzie ponowny wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami.

Układ ratalny

Jeżeli masz zadłużenie, skorzystaj z układu ratalnego. Dzięki układowi ratalnemu możesz spłacić dług i jednocześnie na bieżąco podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących możliwości spłaty zadłużenia w ratach, możesz zwrócić się o pomoc do doradcy do spraw ulg i umorzeń w naszych placówkach. Lista doradców wraz z telefonami kontaktowymi.

Podstawa prawna
Art. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).