Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS będzie punktował

Czasopismo "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" wydawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od z górą 10 lat i wpisuje się w ustawowe zadanie ZUS, jakim jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Od czasu jego stworzenia pismo było platformą wymiany poglądów miedzy przedstawicielami świata nauki a praktykami ubezpieczeń społecznych, w tym ekspertami ZUS. Na przełomie roku czasopismo przeszło poważną zmianę i dziś aspiruje do miana punktowanego wydawnictwa naukowego, ewidencjonowanego w wykazie czasopism naukowych, publikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto z dwumiesięcznika stało się kwartalnikiem. Zasadniczym celem zmiany formuły czasopisma jest zwiększenie jego opiniotwórczej roli w eksperckim obszarze ubezpieczeń społecznych.

- W obliczu dynamicznych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych chcemy aktywnie włączyć się w główny nurt debat na temat polityk społecznych, a wręcz je inicjować. Mamy ku temu atuty w postaci wieloletniego doświadczenia, skumulowanej wiedzy i dostępu do ogromnych zasobów danych zgromadzonych w ZUS. To czyni nasze kompetencje unikatowymi i chcemy się nimi dzielić na łamach kwartalnika - mówi p.o. prezesa Zakładu Elżbieta Łopacińska.

W obecnej formule wszystkie publikowane teksty noszą już charakter stricte naukowy i podlegają recenzji dwóch niezależnych ekspertów. Kwartalnik ma swoją Radę Programową, w której skład weszli wybitni przedstawiciele świata nauki. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Maciej Żukowski z Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Redaktorem naczelnym z kolei jest dr Maciej Kawiński z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej.

"Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" ma prowadzić szeroką debatę o roli ubezpieczeń społecznych w życiu nowoczesnych państw, w tym o perspektywach zmian prawnych w tej materii. Jeszcze w tym roku redakcja kwartalnika zamierza złożyć wniosek do MNiSW o naukową ocenę pisma.

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Naprawdę trudno przecenić wydawanie czasopisma przez taką instytucję jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego działalność powinna być przedmiotem jak najszerszego zainteresowania zarówno praktyki jak i nauki. Szczególne znaczenie może mieć udział czasopisma "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" w inicjowaniu dyskusji na tematy związane ze skutecznością i efektywnością funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, gdyż zarządzanie zmianą społeczną wymaga w tym wypadku nadzwyczajnej akceptacji społecznej, a opinie eksperckie muszą eksponować aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne dokonywanej zmiany. Istotna powinna okazać się również wymiana poglądów na łamach czasopisma, dotycząca budowania zaufania do samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwłaszcza zaufania opartego na większym zrozumieniu roli państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa socjalnego obywateli.

Prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

"Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" to czasopismo dobrze znane od wielu lat osobom interesującym się ubezpieczeniami społecznymi. W zmienionej formule, jako jedyne czasopismo naukowe w Polsce poświęcone tej dziedzinie, może jeszcze lepiej pełnić swoją funkcję - zarówno dla teoretyków, jak i praktyków ubezpieczeń społecznych. Jest forum refleksji i dyskusji o problemach, uwarunkowaniach i skutkach ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie, obecnie i w przyszłości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wydając  czasopismo, dobrze wywiązuje się z zadania popularyzacji wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz przyczynia się do rozwoju nauki, która służyć ma doskonaleniu rozwiązań tego systemu.