Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 grudnia 2020  10:03

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, usługi opieki serwisowej dla oprogramowania EMC Networker, oraz oprogramowania i sprzętu wraz z oprogramowaniem wbudowanym Avamar

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/67/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Świadczenie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, usługi opieki serwisowej dla oprogramowania EMC Networker, oraz oprogramowania i sprzętu wraz z oprogramowaniem wbudowanym Avamar
  W części A:
  a) świadczenie usługi opieki serwisowej dla oprogramowania EMC Networker;
  b) konsultacje;
  W części B:
  a) świadczenie usługi opieki serwisowej dla niżej wymienionego oprogramowania oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem wbudowanym:
  — oprogramowanie EMC Avamar,
  — serwery Avamar Gen 4 (M1200) -16 sztuk.
  b) konsultacje.

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami:

  Część A:
  72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania
  71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

  Część B
  72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania
  71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
  72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  http://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  28 stycznia 2021  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 4c7d73e1-c6b1-413f-8e91-206c340d94fd
  2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  2.1. specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2.2. format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  2.3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  2.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  2.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dostępnych na ePUAP dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  2.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 stycznia 2021  08:18

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 stycznia 2021  15:41

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 stycznia 2021  15:45
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Treść zmiany

  Termin składania ofert
  było:
  28.01.2021 r. godz. 10:00
  jest:
  29.01.2021 r. godz. 10:00

  Termin otwarcia ofert
  było:
  28.01.2021 r. godz. 12:00
  jest:
  29.01.2021 r. godz. 12:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  29 stycznia 2021  10:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 stycznia 2021  15:08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 marca 2021  11:55

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 marca 2021  09:15