Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 grudnia 2020  13:42

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  „Dostawa i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu”

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  03-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/63/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  32424000 Infrastruktura sieciowa
  32420000 Urządzenia sieciowe
  72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
  72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
  Przedmiotem zamówienia jest :Dostawa i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu.
  Na przedmiot zamówienia składa się:
  Część A zamówienia:
  a) dostawa i wdrożenie czterech przełączników dla platformy Mainframe wraz z okablowaniem światłowowodowym,
  b) świadczenie usług serwisu i wsparcia,
  Część B zamówienia:
  a) dostawa 6 sztuk rdzeniowych przełączników SAN,
  b) świadczenie usług serwisu i wsparcia

  Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do Części zamówienia A, polegającego na:
  1. wydłużeniu okresu obowiązywania Umowy w zakresie świadczonych przez Wykonawcę Usług Serwisu i Usług Wsparcia na kolejne 12 miesięczne okresy (maksymalnie 36 kolejnych miesięcy od zakończenia świadczenia usług w ramach podstawowego zakresu od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Wdrożenia). Prawo opcji będzie uruchamiane w przypadku wystąpienia okoliczności, które spowodują, że świadczenie usług przez wybranego wykonawcę i zachowanie ciągłości serwisowej urządzeń - po okresie zamówienia podstawowego - będzie zasadne,
  2. prawie do jednokrotnej usługi relokacji dwóch urządzeń Typ B do nowej lokalizacji.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  5 lutego 2021  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania - 013bd352-38df-40af-a867-b130259e5519
  2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  2.1. specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2.2 format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  2.3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  2.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, o godzinie 12:00.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 stycznia 2021  11:17

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 stycznia 2021  11:22

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lutego 2021  16:01

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lutego 2021  16:03

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 lutego 2021  15:48

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 lutego 2021  15:48

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 marca 2021  14:32

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 marca 2021  14:34

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 marca 2021  13:22
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Numer sekcji: II.2.4
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:
  Opis zamówienia: :

  Część nr: 1

  Zamiast:

  Przedmiotem zamówienia jest:
  Część A zamówienia:
  a) dostawa przełączników wraz z okablowaniem do 3 tygodni od podpisania umowy,
  b) wdrożenie urządzeń do 8 tygodni od podpisania umowy nie wcześniej niż 1.1.2021,
  c) świadczenie, dla wdrożonych urządzeń, usług serwisu i wsparcia przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez
  uwag protokołu odbioru wdrożenia nie wcześniej niż od 1.1.2021,
  Przełączniki mają być dostarczone do lokalizacji w Warszawie, co najmniej w poniższej konfiguracji:
  Cztery (4) przełączniki 32 Gbps z kartami 32 Gbps w konfiguracji:
  O Typ A: dwa (2) przełączniki czteroslotowe z czterema kartami 48 portowymi (192 porty)
  O Typ B: dwa (2) przełączniki czteroslotowe z dwoma kartami 48 portowymi (96 portów)
  Wdrożenie urządzeń
  1. Wdrożenie przełączników oraz niezbędnego innego sprzętu, a także niezbędnego oprogramowania musi zostać zrealizowane w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wszystkie czynności Wykonawcy składające się na wdrożenie przełączników muszą uwzględniać charakterystykę środowiska Mainframe u Zamawiającego, w tym obecnie eksploatowane urządzenia.
  2. Wdrożenie składa się z następujących etapów:
  1) przygotowanie do wdrożenia,
  2) wdrożenie właściwe,
  3) odbiór wdrożenia,
  Gwarancja Wykonawcy i usługi serwisu
  1) Niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia, niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenia i ich wdrożenie gwarancji jakości, legalności i kompletności, niezależnej od oryginalnej gwarancji producenta (gwarancja Wykonawcy). Tym samym Wykonawca w imieniu własnym zapewni, że w okresie gwarancji Wykonawcy urządzenia będą działać prawidłowo, w sposób nieprzerwany, zgodnie z zasadami eksploatacji i instrukcja obsługi.
  2) Realizując własne obowiązki gwarancyjne wobec Zamawiającego Wykonawca może korzystać z oryginalnej gwarancji producenta.
  3) Okres udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji Wykonawcy na dostarczone przełączniki przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru wdrożenia.
  4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisu zgodnie z warunkami umowy, w tym OPZ między innymi polegających na obsłudze zgłoszeń.
  Wykonawca zapewni obsługę Zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zgłoszenia następować będą z wykorzystaniem systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego (HP Service Manager), potwierdzanie przyjęcia każdego zgłoszenia przez Wykonawcę nastąpi do 1 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego (czas reakcji). Gwarantowany czas naprawy nie może przekroczyć: incydent krytyczny – maks. 12 godzin, incydent wysoki – maks. 24 godziny, incydent niski – maks. 48 godzin naprawy uszkodzonych przełączników muszą być dokonywane w oparciu o części i podzespoły zamienne wolne od wad o nie gorszych parametrach technicznych od części i podzespołów uszkodzonych, Czas naprawy stanowi kryterium oceny ofert i będzie aktualizowany na etapie zawierania Umowy zgodnie z deklaracją Wykonawcy
  Wsparcie:
  1) udostępnienie, dostarczenie oraz wgranie zmian mikroprogramowych (tzw. firmware), w tym poprawek, aktualizacji i nowych wersji,
  b) bezprzerwowa instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania wbudowanego (tzw. firmware) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, również w ramach wykonywania naprawy. Wykonawca zapewni integrację i współpracę z pozostałymi urządzeniami środowiska Mainframe zgodnie z zaleceniami ich producentów,
  c) rozwiązywanie problemów, występujących podczas obsługi lub funkcjonowania przełączników,
  d) konserwacja profilaktyczna przełączników, obejmująca ich regulację, testowanie, oraz wymianę części zgodnie z zaleceniami producenta,
  e) wykonywaniu cyklicznych przeglądów przełączników nie rzadziej niż co 3 miesiące,
  f) cykliczna analiza warunków eksploatacyjnych w jakich funkcjonują przełączniki – raz na 12 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu zawarcia umowy.
  Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w SIWZ.

  Powinno być:

  Przedmiotem zamówienia jest:
  Część A zamówienia:
  a) dostawa przełączników wraz z okablowaniem do 6 tygodni od podpisania umowy,
  b) wdrożenie urządzeń do 10 tygodni od podpisania Umowy,
  c) świadczenie, dla wdrożonych urządzeń, Usług Serwisu i Wsparcia przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Wdrożenia.
  Przełączniki mają być dostarczone do lokalizacji w Warszawie, co najmniej w poniższej konfiguracji:
  Cztery (4) przełączniki 32 Gbps z kartami 32 Gbps w konfiguracji:
  O Typ A: dwa (2) przełączniki czteroslotowe z czterema kartami 48 portowymi (192 porty)
  O Typ B: dwa (2) przełączniki czteroslotowe z dwoma kartami 48 portowymi (96 portów)
  Wdrożenie urządzeń
  1. Wdrożenie przełączników oraz niezbędnego innego sprzętu, a także niezbędnego oprogramowania musi zostać zrealizowane w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wszystkie czynności Wykonawcy składające się na wdrożenie przełączników muszą uwzględniać charakterystykę środowiska Mainframe u Zamawiającego, w tym obecnie eksploatowane urządzenia.
  2. Wdrożenie składa się z następujących etapów:
  1) przygotowanie do wdrożenia,
  2) wdrożenie właściwe,
  3) odbiór wdrożenia,
  Gwarancja Wykonawcy i usługi serwisu
  1) Niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia, niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenia i ich wdrożenie gwarancji jakości, legalności i kompletności, niezależnej od oryginalnej gwarancji producenta (gwarancja Wykonawcy). Tym samym Wykonawca w imieniu
  własnym zapewni, że w okresie gwarancji Wykonawcy urządzenia będą działać prawidłowo, w sposób nieprzerwany, zgodnie z zasadami eksploatacji i instrukcja obsługi.
  2) Realizując własne obowiązki gwarancyjne wobec Zamawiającego Wykonawca może korzystać z oryginalnej gwarancji producenta.
  3) Okres udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji Wykonawcy na dostarczone przełączniki przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru wdrożenia.
  4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisu zgodnie z warunkami umowy, w tym OPZ między innymi polegających na obsłudze zgłoszeń.
  Wykonawca zapewni obsługę Zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zgłoszenia następować będą z wykorzystaniem systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego (HP Service Manager), potwierdzanie przyjęcia każdego zgłoszenia przez Wykonawcę nastąpi do 1 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego (czas reakcji). Gwarantowany czas naprawy nie może przekroczyć: incydent krytyczny – maks. 12 godzin, incydent wysoki – maks. 24 godziny, incydent niski – maks. 48 godzin naprawy uszkodzonych przełączników muszą być dokonywane w oparciu o części i podzespoły zamienne wolne od wad o nie gorszych parametrach technicznych od części i podzespołów uszkodzonych, Czas naprawy stanowi kryterium oceny ofert i będzie aktualizowany na etapie zawierania Umowy zgodnie z deklaracją Wykonawcy
  Wsparcie:
  1) udostępnienie, dostarczenie oraz wgranie zmian mikroprogramowych (tzw. firmware), w tym poprawek, aktualizacji i nowych wersji,
  b) bezprzerwowa instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania wbudowanego (tzw. firmware) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, również w ramach wykonywania naprawy. Wykonawca zapewni integrację i współpracę z pozostałymi urządzeniami środowiska Mainframe zgodnie z zaleceniami ich producentów,
  c) rozwiązywanie problemów, występujących podczas obsługi lub funkcjonowania przełączników,
  d) konserwacja profilaktyczna przełączników, obejmująca ich regulację, testowanie, oraz wymianę części zgodnie z zaleceniami producenta,
  e) wykonywaniu cyklicznych przeglądów przełączników nie rzadziej niż co 3 miesiące,
  f) cykliczna analiza warunków eksploatacyjnych w jakich funkcjonują przełączniki – raz na 12 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu zawarcia umowy.
  Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w SIWZ.


  Numer sekcji: II.2.7
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:
  Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

  Część nr: 1

  Zamiast:
  Okres w miesiącach: 74

  Powinno być:
  Okres w miesiącach: 74,5


  Numer sekcji: II.2.14
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:
  Informacje dodatkowe

  Część nr: 1

  Zamiast:
  Na okres obowiązywania zamówienia o którym mowa w sekcji II 2.7) składa się dostawa (3 tygodnie od podpisania umowy),wdrożenie urządzeń (8 tygodni od podpisania umowy) i usługa serwisu 72 miesiące z prawem opcji.

  Powinno być:
  Na okres obowiązywania zamówienia o którym mowa w sekcji II 2.7) składa się dostawa (6 tygodni od podpisania umowy), wdrożenie urządzeń (10 tygodni od podpisania umowy) i usługa serwisu 72 miesiące z prawem opcji.


  Numer sekcji: II.2.7
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:
  Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

  Część nr: 2

  Zamiast:
  Okres w miesiącach: 37

  Powinno być:
  Okres w miesiącach: 37,5


  Numer sekcji: II.2.14
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:
  Informacje dodatkowe

  Część nr: 2

  Zamiast:
  Na okres obowiązywania zamówienia o którym mowa w sekcji II 2.7) składa się dostawa (3 tygodnie od podpisania umowy) i świadczenie serwisu przez okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

  Powinno być:
  Na okres obowiązywania zamówienia o którym mowa w sekcji II 2.7) składa się dostawa (6 tygodnie od podpisania umowy) i świadczenie serwisu przez okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.


  Numer sekcji: III.1.3
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  Zamiast:

  Dla części A zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie
  1) wykonał co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego zostały dostarczone i wdrożone co najmniej dwa przełączniki sieciowe SAN dla platformy mainframe, a łączna wartość dostarczonych i wdrożonych przełączników sieciowych SAN dla platformy mainframe opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN brutto.
  W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych dostaw lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby wartość zakresu dostawy i wdrożenia co najmniej dwóch przełączników sieciowych SAN dla platformy mainframe opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto.
  Zamawiający informuje, iż użyte w treści ww. warunku dla części A zamówienia pojęcie „przełącznika sieciowego SAN dla platformy mainframe” oznacza urządzenie, które obsługuje protokół FICON oraz FCP.
  2) wykonał/wykonuje co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego wykonawca w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy świadczył usługi serwisu przełączników sieciowych SAN dla platformy mainframe, a wartość tych usług wyniosła co najmniej 300 000 PLN brutto.
  W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych usług lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisu przełączników sieciowych SAN dla platformy mainframe wykonywany był w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy, a wartość tych usług opiewała na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto.
  W przypadku zamówienia wykonywanego (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do upływu terminu składania ofert, okres świadczenia usług wynosił co najmniej dwanaście miesięcy.

  Dla części B zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
  W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
  1) wykonał co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego zostały dostarczone co najmniej dwa przełączniki sieciowe SAN, a łączna wartość dostarczonych przełączników sieciowych SAN opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN brutto.
  W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych dostaw lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby wartość zakresu dostawy co najmniej dwóch przełączników sieciowych SAN opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto.
  2) Wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego wykonawca w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy świadczył usługi serwisu przełączników sieciowych SAN, a wartość tych usług wyniosła lub wynosi nie mniej niż 300 000 PLN brutto.
  W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych usług lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisu przełączników sieciowych SAN świadczony był w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy, a wartość tych usług opiewała na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto.
  W przypadku zamówienia wykonywanego (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do upływu terminu składania ofert, okres świadczenia usług wynosił co najmniej dwanaście miesięcy.
  Dalsza część zapisów sekcji III.1.3) zaczynająca się od zdania "Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: ...." do końca zapisów w tej sekcji nie ulega zmianie.

  Powinno być:

  Dla części A zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie:
  1) wykonał co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego zostały dostarczone i wdrożone co najmniej dwa przełączniki SAN klasy enterprise typu director, a łączna wartość zamówienia opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto.
  W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych dostaw lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby wartość zakresu dostawy i wdrożenia co najmniej dwóch przełączników SAN klasy enterprise typu director opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto.
  2) wykonał/wykonuje co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego wykonawca w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy świadczył usługi serwisu przełączników SAN klasy enterprise typu director lub dostarczał/zapewniał wsparcie serwisu producenta przełączników SAN klasy enterprise typu director, a wartość tych usług wyniosła co najmniej 300 000,00 PLN brutto.
  W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych usług lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisu przełączników SAN klasy enterprise typu director lub dostarczeniu/zapewnieniu wsparcia serwisu producenta przełączników SAN klasy enterprise typu director wykonywany był w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy, a wartość tych usług opiewała na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto.
  W przypadku zamówienia wykonywanego (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do upływu terminu składania ofert, okres świadczenia usług wynosił co najmniej dwanaście miesięcy.

  Dla części B zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
  W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
  1) wykonał co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego zostały dostarczone co najmniej dwa przełączniki sieciowe SAN, a łączna wartość dostarczonych przełączników sieciowych SAN opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN brutto.
  W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych dostaw lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby wartość zakresu dostawy co najmniej dwóch przełączników sieciowych SAN opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto.
  2) wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego wykonawca w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy świadczył/świadczy usługi serwisu przełączników sieciowych SAN lub dostarczył/zapewniał wsparcie serwisu producenta przełączników SAN, a wartość tych usług wyniosła lub wynosi nie mniej niż 300 000 PLN brutto.
  W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych usług lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisu przełączników sieciowych SAN lub dostarczaniu/zapewnieniu wsparcia serwisu producenta przełączników SAN wykonywany był w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy, a wartość tych usług opiewała na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto
  W przypadku zamówienia wykonywanego (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do upływu terminu składania ofert, okres świadczenia usług wynosił co najmniej dwanaście miesięcy.
  Dalsza część zapisów sekcji III.1.3) zaczynająca się od zdania "Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: ...." do końca zapisów w tej sekcji nie ulega zmianie.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  20 kwietnia 2021  10:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 marca 2021  13:24

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 marca 2021  15:27

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 kwietnia 2021  15:59

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 kwietnia 2021  16:02

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 kwietnia 2021  14:33

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 kwietnia 2021  14:36

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 maja 2021  13:02

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 maja 2021  13:04

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 maja 2021  08:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 października 2021  15:27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 grudnia 2021  09:17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 grudnia 2021  14:56

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 stycznia 2022  13:22