Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Raport ZUS: sytuacja FUS jest stabilna

Eksperci ZUS przygotowali opracowanie, w którym podsumowali sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w 2023 r. Z raportu wynika, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna i prognozy ZUS przewidują, że najbliższych latach nadal tak pozostanie.

Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych wynosił w 2023 r. 83,6 proc. Po rekordowym 2022 r. był to drugi najlepszy wynik od początku reformy systemu emerytalnego w 1999 r. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku ZUS zrezygnował z dotacji do FUS na łączną kwotę 13 mld zł . Dotacja z budżetu państwa wyniosła niecałe 51,7 mld zł.

W ubiegłym roku nadal rosła liczba ubezpieczonych cudzoziemców. Obecnie jest ich już ponad 1,1 mln. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi.

Największą pozycją na liście wydatków z FUS były transfery na rzecz ludności, czyli świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. W 2023 r. było to 352,1 mld zł. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 319,5 mld zł, tj. o 18,6% więcej niż przed rokiem.

Wysokość wypłaty przeciętnej emerytury lub renty w 2023 r. wyniosła 3269,49 zł  i była wyższa od wypłacanej w poprzednim roku o 17,2%. Najważniejszym czynnikiem, który wpływał na wysokość świadczeń była waloryzacja, która wyniosła 114,8%, nie mniej niż o 250 zł. Na skutek waloryzacji ZUS wypłacił z FUS o 3 445,7 mln zł więcej postaci emerytur i rent

Z raportu ZUS wynika, że liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec 2023 r. wyniosła ponad 16,3 mln (w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych) i była o 10,5 tys. mniejsza niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,5%), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,8%) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8,3%).

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,9% osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec 2023 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 127,7 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6,1% w stosunku do stanu na koniec 2022 r. Wśród nich 59,1% osób było pracownikami, 36,5% wykonywało pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Na koniec 2023 r. stanowili oni 67,3% wszystkich cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7% wszystkich ubezpieczonych, a ich liczba wyniosła 759,4 tys., tj. o 1,8% więcej niż na koniec 2022 r.

Kolejną dużą grupą są obywatele Białorusi. Na koniec 2023 r. w ZUS było zarejestrowanych 129,4 tys. osób z Białorusi i stanowili oni 11,5% wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców. Liczba zarejestrowanych w ZUS obywateli Białorusi wzrosła o 19,7% w stosunku do stanu na koniec 2022 r.