Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Stabilna sytuacja finansowa FUS

Niezależnie od wariantu prognozy saldo roczne Funduszu cały czas maleje We wszystkich trzech wariantach deficyt roczny FUS w 2028 r. jest większy niż w 2024 r.:

  • w wariancie pośrednim – o 30,1 mld zł (w 2024 r. prognozowany deficyt roczny wynosi 71,1 mld zł, a w 2028 r. – 101,2 mld zł);
  • w wariancie pesymistycznym – o 44,3 mld zł (w 2024 r. prognozowany deficyt roczny wynosi 80,5 mld zł, a w 2028 r. – 124,8 mld zł);
  • w wariancie optymistycznym – o 19,0 mld zł (w 2024 r. prognozowany deficyt roczny wynosi 63,6 mld zł, a w 2028 r. – 82,6 mld zł).

Obecnie sytuacja FUS jest bardzo dobra. Jego wydolność, czyli stopień pokrycia wydatków na świadczenia ze składek, pozostaje na rekordowym poziomie: 85 proc. w 2022 r. oraz około 84 proc. w 2023 r. Prognoza wskazuje, że w najbliższych latach również będzie stabilnie. Niewielki spadek w pokryciu wynika przede wszystkich z tego, że wkraczamy w okres, w którym osoby z powojennego wyżu demograficznego zaczną osiągać wiek emerytalny.

W Polsce funkcjonuje zreformowany system emerytalny, w którym wysokość emerytury jest ściśle powiązana z kwotą składek emerytalnych odprowadzonych przez osobę ubezpieczoną oraz z przewidywanym okresem pobierania przez nią świadczenia. Reforma pozwoliła zatrzymać zaciąganie przez państwo niespłacalnych zobowiązań na przyszłość mimo prognozowanego pogarszania się struktury demograficznej naszego kraju. Dlatego starzenie się społeczeństwa nie stanowi poważnego zagrożenia dla stabilności finansowej systemu emerytalnego w Polsce w porównaniu z wieloma innymi państwami.

Polskiemu systemowi emerytalnemu nie grozi bankructwo. Mylne przekonanie, że jest on w jakikolwiek sposób zagrożony, wynika z nieznajomości jego działania. Potwierdzeniem stabilnej sytuacji finansowej i wypłacalności systemu w długim okresie są m.in. raporty niezależnych organizacji, takich jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Komisja Europejska.

OECD podaje w raporcie „Pensions at a Glance 2021”, że udział publicznych wydatków emerytalno-rentowych w produkcie krajowym brutto (PKB) Polski w 2019 r. wyniósł 10,6 proc., a w 2060 r. ma wynieść 10,8 proc., czyli mniej więcej tyle samo. W innych państwach obciążenie wydatkami emerytalnymi ma w przyszłości znacznie wzrosnąć, np. w Belgii o 25 proc., a w Czechach, Irlandii, Słowenii i Nowej Zelandii oraz na Słowacji i Węgrzech o 50–70 proc., co oznacza kilka punktów procentowych PKB.