Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać emeryturę

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło profilu zaufanego ePUAP.

Dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzeń.

Jakie są terminy?

Decyzja w sprawie emerytury powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.      

Jak to zrobić?

Zaloguj się na swoje konto PUE.

W katalogu usług wybierz "Złożenie dokumentu EMP. Uzupełnij dane w formularzu i złóż dyspozycję sposobu odbioru decyzji. Domyślnie decyzja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.

Następnie wybierz usługę "Złożenie dokumentu  ERP-6. Uzupełnij dane w formularzu  i złóż dyspozycję sposobu odbioru korespondencji w tej sprawie. Domyślnie korespondencja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.

Podpisz formularze podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij elektronicznie do ZUS.

Udaj się do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS wraz z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i złóż w Sali Obsługi Klientów dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń.

Dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń możesz również przesłać do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.       

Dalsze kroki

Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Jeżeli złożyłeś dyspozycję przesłania decyzji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS.
Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika.

Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Uwaga: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.

Dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzeń.

Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.

 

Jakie są terminy?

Decyzja w sprawie emerytury powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. 

Jak to zrobić?

Wymagane formularze możesz pobrać ze strony www.zus.pl lub w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej  ZUS.

Wypełnij dane w wymaganych formularzach: wniosku EMP oraz informacji ERP-6.

Wniosek możesz również wypełnienić w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu EMP" i "Złożenie dokumentu ZUS ERP-6"), a następnie wydrukować.

Dostarcz wypełnione formularze wraz z przygotowanymi dokumentami potwierdzającymi przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.

Dalsze kroki

Decyzję w sprawie emerytury otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.  

Dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzeń.      

Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo

Jakie są terminy?

Decyzja w sprawie emerytury powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Jak to zrobić?

Pobierz formularz wniosku o emeryturę EMP oraz formularz informacji dotyczącej okresów składkowych i nieskładkowych  ERP-6   

Wymagane formularze możesz pobrać z ze strony www.zus.pl lub  w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.       

Wypełnij dane w wymaganych formularzach: wniosku EMP oraz informacji ERP-6. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu EMP" i "Złożenie dokumentu ERP-6").             

Wyślij wypełnione formularze wraz z przygotowanymi dokumentami potwierdzającymi przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

Decyzję w sprawie emerytury otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.      

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych