Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak uzyskać umorzenie należności

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez Internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych PUE. Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej naszej placówce.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 3. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek RSU - umotywuj go wyczerpująco.
 4. Osoby fizyczne, które ubiegają się o umorzenie należności powinny dołączyć do wniosku wszelkie dokumenty, które:
 • potwierdzają brak możliwości nawet częściowego uregulowania zadłużenia,
 • obrazują kondycję finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodacy,
 • potwierdzają stan zdrowia dłużnika lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny - w przypadku ubiegania się o umorzenie z tych względów, np. zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej, zaświadczenie o pozostawaniu osobą bezrobotną, dokumenty świadczące o złym stanie zdrowia itp.

  5.  Dokumenty z zakresu pomocy publicznej - jeśli jesteś przedsiębiorcą. Więcej informacji o pomocy publicznej oraz wymaganej dokumentacji z tego zakresu możesz uzyskać pod hasłem pomoc publiczna.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące umorzenia należności z tytułu składek możesz uzyskać pod hasłem umorzenie należności z tytułu składek.

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - RSU oraz pozostałe formularze dostępne są na naszej stronie internetowej.

Ważne! Gdy dokumenty, które dołączysz do wniosku nie będą wystarczające do rozpatrzenia przez nas sprawy, wezwiemy Cię do ich uzupełnienia. Jeśli termin, jaki Ci wyznaczymy na ich złożenie będzie zbyt krótki, skontaktuj się z nami, by ustalić nowy.Wniosek musi zawierać wyczerpującą informację i uzasadnienie, że nie jesteś w stanie uregulować zadłużenia. Jeśli ubiegasz się o umorzenie Twoich składek ze względu na trudną sytuację finansową, to powinieneś udokumentować swoją aktualnej sytuację finansową i zdrowotną.                                                         

Jakie są terminy ?

Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej, nie później niż do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do tych terminów nie wlicza się m.in. okresów opóźnień powstałych z Twojej winy oraz z przyczyn niezależnych od nas.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swój profil na (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu RSU. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek"
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Domyślnie zaznaczona jest opcja w formie elektronicznej poprzez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej; z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 5. Wyślij do nas wniosek elektronicznie.

 

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś wniosek RSU w formie elektronicznej, dostarcz wymagane dokumenty do dowolnej naszej placówki, osobiście lub pocztą.
 2. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą dołącz również dokumenty z zakresu pomocy publicznej.
 3. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i nie wskazałeś informacji lub nie dostarczyłeś dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy wniosku o umorzenie należności z tytułu składek pod względem podlegania przepisom o pomocy publicznej, wówczas poprosimy Cię o ich uzupełnienie. Jeżeli w wyznaczonym przez nas terminie ich nie złożysz, nie rozpatrzymy Twojego wniosku. Poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie do odbioru mejlem lub dodatkowo SMS – zdefiniowanymi w profilu na PUE. Gdy zalogujesz się na swój profil na PUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika we właściwej  naszej placówce, w ustalonym przez nas terminie. Gdy nie odbierzesz korespondencji w terminie 14 dni, mimo Twojej dyspozycji osobistego odbioru, prześlemy Ci ją pocztą tradycyjną.
 6. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania odpowiedzi pocztą tradycyjną, czekaj na list od nas.
 7. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, wyślemy ją na adres, który wskazałeś we wniosku.
 8. Jeżeli zgodzimy się na umorzenie należności z tytułu składek, wydamy decyzję o umorzeniu należności z tytułu składek. Decyzję doręczymy Ci pocztą.
 9. Jeżeli nie umorzymy Ci należności z tytułu składek, wydamy decyzję odmowną i powiadomimy Cię  o tym pisemnie.
 10. Od naszej decyzji możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy  lub skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składasz za pośrednictwem naszej placówki w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Po ponownym rozpatrzeniu wniosku:

 • utrzymujemy w mocy decyzję albo
 • uchylamy decyzję w całości lub w części i wydajemy decyzję w tym zakresie, albo
 • umarzamy postępowanie odwoławcze.

Skargę na naszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosisz za pośrednictwem  naszej placówki w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

 

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778),
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935).
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek w formie pisemnej lub na formularzu  RSU, który możesz pobrać z naszej strony internetowej. Umotywuj go wyczerpująco. Wniosek papierowy możesz także wydrukować, gdy wypełnisz go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ZUS-RSU. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek").
 2. Osoby fizyczne, które ubiegają się o umorzenie należności powinny dołączyć do wniosku wszelkie dokumenty, które:
 • potwierdzają brak możliwości nawet częściowego uregulowania zadłużenia,
 • obrazują kondycję finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy,
 • potwierdzają stan zdrowia dłużnika lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny – w przypadku ubiegania się o umorzenie z tych względów, np. zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej, zaświadczenie o pozostawaniu osobą bezrobotną, dokumenty świadczące o złym stanie zdrowia itp.

  3. Dokumenty z zakresu pomocy publicznej – jeśli jesteś przedsiębiorcą. Więcej informacji o pomocy publicznej oraz wymaganej dokumentacji z tego zakresu możesz uzyskać pod hasłem pomoc publiczna.

  4. Adres naszej placówki.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące umorzenia należności z tytułu składek możesz uzyskać pod hasłem umorzenie należności z tytułu składek.

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek RSU oraz pozostałe formularze dostępne są na naszej stronie internetowej.

Ważne! Gdy dokumenty, które dołączysz do wniosku nie będą wystarczające do rozpatrzenia przez nas sprawy, wezwiemy Cię do ich uzupełnienia. Jeśli termin, jaki Ci wyznaczymy na ich złożenie będzie zbyt krótki, skontaktuj się z nami, by ustalić nowy. Wniosek musi zawierać wyczerpującą informację i uzasadnienie, że nie jesteś w stanie uregulować zadłużenia. Jeśli ubiegasz się o umorzenie Twoich składek ze względu na trudną sytuację finansową, to powinieneś udokumentować swoją aktualną sytuację finansową i zdrowotną.

                                                                                                                

 

Jakie są terminy ?

Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej, nie później niż do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do tych terminów nie wlicza się m.in. okresów opóźnień powstałych z Twojej winy oraz z przyczyn niezależnych od nas.

Jak to zrobić ?

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz RSU lub napisz wniosek o umorzenie należności z tytułu z składek i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Możesz wybrać odpowiedź w formie papierowej: z odbiorem osobistym, przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną.
 2. Złóż podpisany wniosek w dowolnej naszej placówce. Jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz je wraz z wnioskiem do właściwej naszej placówki.
 3. Możesz zarezerwować termin wizyty w naszej placówce przez PUE.
 4. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek możesz również złożyć ustnie do protokołu w  naszej placówce. Wówczas protokół musi być podpisany przez Ciebie oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził.

 

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś wniosek RSU osobiście (w formie papierowej albo ustnie do protokołu), dostarcz wymagane dokumenty do dowolnej naszej placówki, osobiście lub pocztą.
 2. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą dołącz również dokumenty z zakresu pomocy publicznej.
 3. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i nie wskazałeś informacji lub nie dostarczyłeś dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy wniosku o umorzenie należności z tytułu składek pod względem podlegania przepisom o pomocy publicznej, wówczas poprosimy Cię o ich uzupełnienie. Jeżeli w wyznaczonym przez nas terminie ich nie złożysz, nie rozpatrzymy Twojego wniosku. Poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika, we właściwej  naszej placówce, w ustalonym przez nas terminie . Gdy nie odbierzesz korespondencji w terminie 14 dni, mimo Twojej dyspozycji osobistego odbioru, prześlemy Ci ją pocztą tradycyjną.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania odpowiedzi pocztą tradycyjną, czekaj na list od nas.
 6. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, wyślemy ją  na adres, który wskazałeś we wniosku.
 7. Jeżeli zgodzimy się na umorzenie należności z tytułu składek, wydamy decyzję o umorzeniu należności z tytułu składek. Decyzję doręczymy Ci pocztą.
 8. Jeżeli nie umorzymy Ci należności z tytułu składek, wydamy decyzję odmowną i powiadomimy Cię o tym pisemnie.
 9. Od naszej decyzji możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
 10. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składasz za pośrednictwem naszej placówki w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Po ponownym rozpatrzeniu wniosku:
 • utrzymujemy w mocy decyzję albo
 • uchylamy decyzję w całości lub w części i wydajemy decyzję w tym zakresie, albo
 • umarzamy postępowanie odwoławcze.

Skargę na naszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosisz za pośrednictwem  naszej placówki w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778),
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935).
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek w formie pisemnej lub na formularzu RSU, który możesz pobrać z naszej  strony internetowej. Umotywuj go wyczerpująco. Wniosek papierowy możesz także wydrukować, gdy wypełnisz go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu RSU. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek").
 2. Osoby fizyczne, które ubiegają się o umorzenie należności powinny dołączyć do wniosku wszelkie dokumenty, które:
 • potwierdzają brak możliwości nawet częściowego uregulowania zadłużenia,
 • obrazują kondycję finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy,
 • potwierdzają stan zdrowia dłużnika lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny – w przypadku ubiegania się o umorzenie z tych względów, np. zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej, zaświadczenie o pozostawaniu osobą bezrobotną, dokumenty świadczące o złym stanie zdrowia itp.

  3. Dokumenty z zakresu pomocy publicznej – jeśli jesteś przedsiębiorcą. Więcej informacji o pomocy publicznej oraz wymaganej dokumentacji z tego zakresu możesz uzyskać pod hasłem pomoc publiczna.
  4. Adres naszej placówki.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące umorzenia należności z tytułu składek możesz uzyskać pod hasłem umorzenie należności z tytułu składek.

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek RSU oraz pozostałe formularze dostępne są na naszej stronie internetowej.

Ważne! Gdy dokumenty, które dołączysz do wniosku nie będą wystarczające do rozpatrzenia przez nas sprawy, wezwiemy Cię do ich uzupełnienia. Jeśli termin, jaki Ci wyznaczymy na ich złożenie będzie zbyt krótki, skontaktuj się z nami, by ustalić nowy. Wniosek musi zawierać wyczerpującą informację i uzasadnienie, że nie jesteś w stanie uregulować zadłużenia. Jeśli ubiegasz się o umorzenie Twoich składek ze względu na trudną sytuację finansową, to powinieneś udokumentować swoją aktualną sytuację finansową i zdrowotną.

Jakie są terminy ?

Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej, nie później niż do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do tych terminów nie wlicza się m.in. okresów opóźnień powstałych z Twojej winy oraz z przyczyn niezależnych od nas.

Jak to zrobić ?

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz RSU lub napisz wniosek o umorzenie należności z tytułu z składek i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Możesz wybrać odpowiedź w formie papierowej: z odbiorem osobistym, przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną.
 2. Wyślij do nas pocztą tradycyjną lub kurierem podpisany wniosek. Jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i wyślij je wraz z wnioskiem do właściwej  naszej placówki.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli wysłałeś wniosek RSU, dostarcz wymagane dokumenty do dowolnej  naszej placówki, osobiście lub pocztą.
 2. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą dołącz również dokumenty z zakresu pomocy publicznej.
 3. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i nie wskazałeś informacji lub nie dostarczyłeś dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy wniosku o umorzenie należności z tytułu składek pod względem podlegania przepisom o pomocy publicznej, wówczas poprosimy Cię o ich uzupełnienie. Jeżeli w wyznaczonym przez nas terminie ich nie złożysz, nie rozpatrzymy Twojego wniosku. Poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika, we właściwej  naszej placówce, w ustalonym przez nas terminie. Gdy nie odbierzesz korespondencji a w terminie 14 dni, mimo Twojej dyspozycji osobistego odbioru, prześlemy Ci ją pocztą tradycyjną.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania odpowiedzi pocztą tradycyjną, czekaj na list od nas.
 6. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, wyślemy ją na adres, który wskazałeś we wniosku.
 7. Jeżeli zgodzimy się na umorzenie należności z tytułu składek, wydamy decyzję o umorzeniu należności z tytułu składek. Decyzję doręczymy Ci pocztą.
 8. Jeżeli nie umorzymy Ci należności z tytułu składek, wydamy decyzję odmowną i powiadomimy Cię o tym pisemnie.
 9. Od naszej decyzji możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy  lub skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składasz za pośrednictwem naszej placówki w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Po ponownym rozpatrzeniu wniosku:

 • utrzymujemy w mocy decyzję albo
 • uchylamy decyzję w całości lub w części i wydajemy decyzję w tym zakresie, albo
 • umarzamy postępowanie odwoławcze.

Skargę na naszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosisz za pośrednictwem  naszej placówki w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778),
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935).