Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prezes ZUS ponownie na czele Europejskiej Sieci ISSA

Komitet Sterujący Europejskiej Sieci ISSA ma za zadanie rozwijanie programu prac stowarzyszenia na szczeblu regionu Europy - w ramach ogólnego programu działalności ISSA. Europejska Sieć ISSA pełni funkcję biura regionalnego (biura regionalne ISSA powołano w innych regionach świata, natomiast w Europie powołano Europejską Sieć). Członkowie Komitetu Sterującego uzgadniają plan działania na 3 lata i aktywnie uczestniczą w jego realizacji, między innymi poprzez inicjowanie technicznych seminariów poświęconych najważniejszym tematom dotyczącym zabezpieczenia społecznego. W latach 2011-2013, kiedy Zbigniew Derdziuk po raz pierwszy kierował europejskimi strukturami ISSA, jedną z najważniejszych kwestii poruszanych w trakcie seminariów były wyzwania stojące przed instytucjami zabezpieczenia społecznego w dobie elektronizacji usług publicznych oraz wzrostu świadomości i oczekiwań klientów co do ich poziomu.

Całość prac Europejskiej Sieci ISSA inicjuje, koordynuje i monitoruje Przewodniczący Komitetu Sterującego (prezes ZUS Zbigniew Derdziuk będzie pełnił tę funkcję w latach 2014-2016) przy pomocy Sekretariatu Sieci umiejscowionego w ZUS i wspomaganego przez Sekretariat Generalny ISSA w Genewie.

Z kolei Komisja Kontroli to jeden z najważniejszych organów statutowych ISSA, kontrolująca na koniec każdego roku dokumenty finansowe. Komisja składa następnie w Biurze ISSA raport ze swych ustaleń i wnosi o udzielenie absolutorium Skarbnikowi Stowarzyszenia.

Podczas Światowego Forum w Doha przyjęto już także trzy podstawowe priorytety programowe dla ISSA na lata 2014-2016. Są to:

  1. efektywność i skuteczność instytucji zabezpieczenia społecznego (priorytet ten będzie realizowany za pomocą nowego, zaprezentowanego w Doha projektu "Centrum Doskonalenia Zarządzania"),
  2. rozszerzenie zabezpieczenia społecznego, objęcie nim kolejnych grup ludności pozostających dotąd poza jego zasięgiem (priorytet ten będzie realizowany w ścisłej współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy z siedzibą w Genewie),
  3. dynamiczne systemy zabezpieczenia społecznego jako niezbędny warunek spójności społecznej i wzrostu gospodarczego.