Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

W 2018 r. 329,0 tys. pracowników zatrudnionych u 9,4 tys. płatników wykonywało prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Największą grupę płatników zatrudniających pracowników w szczególnych warunkach stanowili płatnicy należący do sekcji PKD: H – transport i gospodarka magazynowa, A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, zaś najmniejszą płatnicy należący do sekcji PKD: K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz J – informacja i komunikacja.

Najliczniejszą grupę pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze stanowiły osoby wykonujące prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym. Wśród kobiet najliczniej reprezentowane były osoby zatrudnione przy pracach personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

Wśród osób wykonujących w 2018 r. prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przeważali mężczyźni stanowiąc 74,0% ogółu.

W większości województw największy odsetek pracowników wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oznaczone kodem 208 – prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym. Wyjątek stanowiło województwo śląskie, w którym dominowali pracownicy wykonujący pracę z kodem 101 – prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu, województwo świętokrzyskie z kodem 224 – prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych, dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru oraz województwo zachodniopomorskie z kodem 213 – prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego.

Średni wiek osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynosił 44,9 roku (dla mężczyzn – 45,2 roku, dla kobiet - 44,0 roku).

Średnio najmłodsze osoby wykonywały prace oznaczone kodem 137 – prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym (średni wiek dla mężczyzn wynosił 30,3 roku, dla kobiet – 29,4 roku). Najwyższy średni wiek (51,4 lat) należy do osób wykonujących prace oznaczone kodem 204 – prace nawigatorów na statkach morskich i pilotów.

Opracowanie Debartamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych (pdf 1,4kb)

grafika z danymi opisanymi w tekście Osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - link do pliku pdf 106kb