Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak dokonać zgłoszenia osoby pełniącej rolę płatnika zagranicznego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Usługa niedostępna.

Załatw sprawę osobiście.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Kopię decyzji o nadaniu NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).

Ważne!

 • Polski pracownik wykorzystuje swój osobisty NIP.
 • Pracownik z państwa Unii Europejskiej musi wystąpić o nadanie numeru NIP do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa.

Podmiot zagraniczny, który jest zarejestrowany w Polsce przez właściwy urząd skarbowy jako podatnik VAT UE, nie występuje ponownie o nadanie numeru NIP. W dokumentach ubezpieczeniowych oraz płatniczych będzie podawać identyfikator NIP, który służy do rozliczeń podatku VAT, z pominięciem symbolu PL.

 1. Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (np. dowód osobisty, paszport).
 2. Kopię umowy z pracodawcą zagranicznym, o przejęciu obowiązków płatnika.
 3. Wypełnione formularze:
 • ZUS ZFA - zgłoszenie danych płatnika składek jako osoby fizycznej,
 • ZUS ZUA – jeżeli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZAA - jeśli masz inne adresy prowadzenia działalności gospodarczej niż siedziba płatnika.

    Formularze możesz otrzymać w każdej naszej placówce lub wydrukować z programu, który udostępniamy bezpłatnie. 

 1. Upoważnienie - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

Jakie są terminy ?

7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij formularze ZUS ZFA, ZUS ZUA lub ZUS ZZA oraz ZAA zgodnie z zasadami wypełniania dokumentów.
 2. Podpisane dokumenty dostarcz do I Oddziału ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8.

Dalsze kroki

 1. Kiedy masz już konto płatnika składek, zgłoś do ubezpieczeń w ZUS osoby, które zatrudniasz i członków ich rodzin. Zrób to na dokumentach:
 • ZUS ZUA - jeżeli jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli jest to zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA - jeżeli zgłaszasz członków rodziny osób, które zatrudniasz.

       Masz na to 7 dni od zatrudnienia tych osób.

 

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Zgłoszenie do ubezpieczeń możesz przekazać w formie elektronicznej:

 • w Programie Płatnik – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).

Ważne! Jeżeli będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób, możesz złożyć dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej – na naszych formularzach (dostępnych w każdej naszej placówce).

Możesz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika – w naszej placówce. Możesz je też wysłać pocztą.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

.

Usługa niedostępna.

Załatw sprawę osobiście.