Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak zgłosić płatnika podlegającego wpisowi do CEIDG

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Zarejestruj się na stronie www.ceidg.gov.pl za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 2. Wypełnij  wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej/wznowienie. Przekaż go elektroniczne do CEIDG.
 3. Wypełnij także część CEIDG-RB wniosku o wpis (Informacja o rachunkach bankowych) i ewentualnie część CEIDG-MW, która dotyczy dodatkowych adresów prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Na podstawie otrzymanego z CEIDG wniosku sporządzimy:
 • Twoje zgłoszenie jako płatnika składek - osoby fizycznej - na formularz ZUS ZFA,
 • informacje o Twoich rachunkach bankowych jako płatnika składek - na formularzu ZUS ZBA i ewentualnie
 • informację o adresach prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej jako płatnika składek - na formularzu ZUS ZAA.

Ważne!
Jeśli wznawiasz działalność w CEIDG, zgłosimy Cię do ubezpieczeń, którymi byłeś objęty w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności.

Jakie są terminy?

Sporządzimy dokumenty ZUS ZFA, ZUS ZBA i ewentualnie ZUS ZAA zaraz po otrzymaniu wniosku z CEIDG.

Jak to zrobić?

Sami zgłosimy Cię do ZUS jako płatnika składek.

Dalsze kroki

Zgłoś do ubezpieczeń w ZUS siebie i członków swojej rodziny oraz osoby, które zatrudniasz i członków ich rodzin. Już podczas składania wniosku o wpis w CEIDG zgłosisz do odpowiednich ubezpieczeń:

 • osoby, które u Ciebie pracują: pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące,
 • członków rodziny osób, które u Ciebie pracują.

My na podstawie przekazanych przez Ciebie danych sporządzimy:

 • zgłoszenie osób, które u Ciebie pracują, do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA),
 • zgłoszenie osób, które u Ciebie pracują, do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA),
 • zgłoszenie członków rodzin osób, które u Ciebie pracują, do ubezpieczenia zdrowotnego (ZCNA).

Ważne! Do ubezpieczeń w ZUS zgłaszasz:

 • siebie jako osobę ubezpieczoną - w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności,
 • osobę, która z Tobą będzie współpracowała - w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia z nią współpracy,
 • pracowników - w ciągu 7 dni od podpisania z nimi umowy o pracę,
 • zleceniobiorców - w ciągu 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

 

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Zgłoszenie do ubezpieczeń możesz przekazać razem z wnioskiem CEIDG lub w formie elektronicznej:

 • w Programie Płatnik – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).  Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wypełnij wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej/wznowienie. Złóż go do urzędu miasta lub urzędu gminy.
 2. Wypełnij także część CEIDG-RB wniosku o wpis (Informacja o rachunkach bankowych) i ewentualnie część CEIDG-MW, która dotyczy dodatkowych adresów prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej.
 3. Na podstawie otrzymanego z CEIDG wniosku sporządzimy:
 • Twoje zgłoszenie jako płatnika składek - osoby fizycznej - na formularzu ZUS ZFA,
 • informację o Twoich rachunkach bankowych jako płatnika składek - na formularzu ZUS ZBA i ewentualnie
 • informację o adresach prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej jako płatnika składek - na formularzu ZUS ZAA.

Ważne! Jeśli wznawiasz działalność w CEIDG, zgłosimy Cię do ubezpieczeń, którymi byłeś objęty w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności.

Jakie są terminy?

Sporządzimy dokumenty ZUS ZFA, ZUS ZBA i ewentualnie ZUS ZAA zaraz po otrzymaniu wniosku z CEIDG.

Jak to zrobić?

Sami zgłosimy Cię do ZUS jako płatnika składek.

Dalsze kroki

Kiedy masz już konto płatnika składek, zgłoś do ubezpieczeń w ZUS siebie i członków swojej rodziny oraz osoby, które zatrudniasz i członków ich rodzin. Zrób to na dokumentach:

 • ZUS ZUA – jeżeli jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli jest to zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeżeli zgłaszasz członków rodziny.

Ważne! Do ubezpieczeń w ZUS zgłaszasz:

 • siebie  jako osobę ubezpieczoną - w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności,
 • osobę, która będzie z Tobą współpracowała - w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia z nią współpracy,
 • pracowników - w ciągu 7 dni od podpisania z nimi umowy o pracę,
 • zleceniobiorców - w ciągu 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Zgłoszenie do ubezpieczeń możesz przekazać:

 • osobiście lub przez pełnomocnika na formularzach dostępnych w naszych placówkach,
 • w formie elektronicznej:

- w Programie Płatnik – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
- w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).

Ważne! Jeżeli będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób, możesz składać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej – na naszych formularzach (dostępnych w każdej naszej placówce). Możesz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika – w naszej placówce . Możesz je też wysłać pocztą.
 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wypełnij wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej/wznowienie.
 2. Wypełnij także część CEIDG-RB wniosku o wpis (Informacja o rachunkach bankowych)  i ewentualnie część CEIDG-MW, która dotyczy dodatkowych adresów prowadzenia.
 3. Wyślij wniosek pocztą do urzędu miasta lub urzędu gminy.   
 4. Na podstawie otrzymanego z CEIDG wniosku sporządzimy:
 • Twoje zgłoszenie jako  płatnika składek - osoby fizycznej na formularzu ZUS ZFA,
 • informację o Twoich rachunkach bankowych jako płatnika składek na formularzu ZUS ZBA i ewentualnie
 • informację o adresach prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej jako płatnika składek na formularzu ZUS ZAA.

Ważne! Jeśli wznawiasz działalność w CEIDG, zgłosimy Cię do ubezpieczeń, którymi byłeś objęty w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności.

Jakie są terminy?

Sporządzimy dokumenty ZUS ZFA, ZUS ZBA i ewentualnie ZUS ZAA zaraz po otrzymaniu wniosku z CEIDG.

Jak to zrobić?

Sami zgłosimy Cię do ZUS jako płatnika składek.

Dalsze kroki

Kiedy masz już konto płatnika składek, zgłoś do ubezpieczeń w ZUS siebie i członków swojej rodziny oraz osoby, które zatrudniasz i członków ich rodzin. Zrób to na dokumentach:

 • ZUS ZUA – jeżeli jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli jest to zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeżeli zgłaszasz członków rodziny.

Ważne! Do ubezpieczeń w ZUS zgłaszasz:

 • siebie  jako osobę ubezpieczoną - w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności,
 • osobę, która będzie z Tobą współpracowała - w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia z nią współpracy,
 • pracowników - w ciągu 7 dni od podpisania z nimi umowy o pracę,
 • zleceniobiorców - w ciągu 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

 

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Zgłoszenie do ubezpieczeń możesz przekazać:

 • za pośrednictwem poczty, wysyłając wypełnione formularze ZUS ZUA, ZUS ZZA i ZUS ZCNA
 • w formie elektronicznej:

- w Programie Płatnik – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
- w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).

Ważne! Jeżeli będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób, możesz składać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej – na naszych formularzach (dostępnych w każdej naszej placówce). Możesz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika – w naszej placówce. Możesz je też wysłać pocztą.

Podstwa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366)