Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak zgłosić płatnika podlegającego wpisowi do KRS

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Wypełnij i wyślij wniosek zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) na stronie https://ems.ms.gov.pl/.
 2. W ciągu 7 dni od daty rejestracji w KRS wypełnij formularz NIP-8 i złóż w urzędzie skarbowym.
 3. Na podstawie danych otrzymanych z Centralnego Rejestru Podmiotów-Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) sporządzimy:
 • zgłoszenie spółki na formularzu ZUS ZPA,
 • informację o rachunkach bankowych spółki na formularzu ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej na formularzu ZUS ZAA.

Jakie są terminy ?

Sporządzimy dokumenty ZUS ZPA, ZBA i ZAA zaraz po otrzymaniu danych z urzędu.

Jak to zrobić ?

Sami zgłosimy Cię do ZUS jako płatnika składek.

Dalsze kroki

Kiedy masz już konto płatnika składek, zgłoś do ubezpieczeń w ZUS osoby, które zatrudniasz i członków ich rodzin. Zrób to na dokumentach:

 • ZUS ZUA – jeżeli jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli jest to zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeżeli zgłaszasz członków rodziny.

Masz na to 7 dni od zatrudnienia tych osób.

 

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Zgłoszenie do ubezpieczeń możesz przekazać w formie elektronicznej:

 • w   Programie Płatnik  – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,  profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).

Ważne! Masz obowiązek terminowo rozliczać i opłacać składki za wszystkich ubezpieczonych.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wypełnij i wydrukuj odpowiedni wniosek zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz złóż go we właściwym sądzie rejestrowym. Wniosek dostępny jest na stronie https://ems.ms.gov.pl/.
 2. W ciągu 7 dni od daty rejestracji w KRS wypełnij formularz NIP-8 i złóż w urzędzie skarbowym.
 3. Na podstawie danych otrzymanych z Centralnego Rejestru Podmiotów-Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) sporządzimy:
 • zgłoszenie spółki na formularzu ZUS ZPA,
 • informację o rachunkach bankowych spółki na formularzu ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej na formularzu ZUS ZAA.

Jakie są terminy ?

Sporządzimy dokumenty ZUS ZPA, ZBA i ZAA zaraz po otrzymaniu danych z urzędu.

Jak to zrobić ?

Sami zgłosimy Cię do ZUS jako płatnika składek.

Dalsze kroki

Kiedy masz już konto płatnika składek, zgłoś do ubezpieczeń w ZUS osoby, które zatrudniasz i członków ich rodzin. Zrób to na dokumentach:

 • ZUS ZUA – jeżeli jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli jest to zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeżeli zgłaszasz członków rodziny.

Masz na to 7 dni od zatrudnienia tych osób.

 

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Zgłoszenie do ubezpieczeń możesz przekazać w formie elektronicznej:

 • w   Programie Płatnik  – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).

Ważne! Jeżeli będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób, możesz złożyć dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej – na naszych formularzach (dostępnych w każdej naszej placówce). Możesz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika – w naszej placów ce . Możesz je też wysłać pocztą.

Podstwa usługi prawnej

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wypełnij i wydrukuj odpowiedni wniosek zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wyślij go pocztą do właściwego sądu rejestrowego. Wniosek dostępny jest na stronie https://ems.ms.gov.pl/.
 2. W ciągu 7 dni od daty rejestracji w KRS wypełnij formularz NIP-8  i wyślij pocztą do urzędu skarbowego.
 3. Na podstawie danych otrzymanych z Centralnego Rejestru Podmiotów-Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) sporządzimy:
 • zgłoszenie spółki na formularzu ZUS ZPA,
 • informację o rachunkach bankowych spółki na formularzu ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej na formularzu ZUS ZAA.

Jakie są terminy ?

Sporządzimy dokumenty ZUS ZPA, ZBA i ZAA zaraz po otrzymaniu danych z urzędu.

Jak to zrobić ?

Sami zgłosimy Cię do ZUS jako płatnika składek.

Dalsze kroki

Kiedy masz już konto płatnika składek, zgłoś do ubezpieczeń w ZUS osoby, które zatrudniasz i członków ich rodzin. Zrób to na dokumentach:

 • ZUS ZUA – jeżeli jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli jest to zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeżeli zgłaszasz członków rodziny.

Masz na to 7 dni od zatrudnienia tych osób.

 

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Zgłoszenie do ubezpieczeń możesz przekazać w formie elektronicznej:

 • w   Programie Płatnik  – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,  profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).

Ważne! Jeżeli będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób, możesz złożyć dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej – na naszych formularzach (dostępnych w każdej naszej placówce). Możesz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika – w naszej placówce . Możesz je też wysłać pocztą.

Podstwa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366)