Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak zgłosić płatnika podlegającego wpisowi do KRS

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Wypełnij i wyślij wniosek zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) na stronie https://ems.ms.gov.pl/.
 2. W ciągu 7 dni od daty rejestracji w KRS wypełnij formularz NIP-8 i złóż w urzędzie skarbowym.
 3. Na podstawie danych otrzymanych z Centralnego Rejestru Podmiotów-Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) sporządzimy:
 • zgłoszenie spółki na formularzu ZUS ZPA,
 • informację o rachunkach bankowych spółki na formularzu ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej na formularzu ZUS ZAA.

Jakie są terminy?

Sporządzimy dokumenty ZUS ZPA, ZBA i ZAA zaraz po otrzymaniu danych z urzędu.

Jak to zrobić?

Sami zgłosimy Cię do ZUS jako płatnika składek.

Dalsze kroki

Kiedy masz już konto płatnika składek, zgłoś do ubezpieczeń w ZUS osoby, które zatrudniasz i członków ich rodzin. Zrób to na dokumentach:

 • ZUS ZUA – jeżeli jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli jest to zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeżeli zgłaszasz członków rodziny.

Masz na to 7 dni od zatrudnienia tych osób.

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Zgłoszenie do ubezpieczeń możesz przekazać w formie elektronicznej:

 • w   Programie Płatnik  – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,  profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).  Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ważne! Masz obowiązek terminowo rozliczać i opłacać składki za wszystkich ubezpieczonych.

Podstawa prawna usługi

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wypełnij i wydrukuj odpowiedni wniosek zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz złóż go we właściwym sądzie rejestrowym. Wniosek dostępny jest na stronie https://ems.ms.gov.pl/.
 2. W ciągu 7 dni od daty rejestracji w KRS wypełnij formularz NIP-8 i złóż w urzędzie skarbowym.
 3. Na podstawie danych otrzymanych z Centralnego Rejestru Podmiotów-Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) sporządzimy:
 • zgłoszenie spółki na formularzu ZUS ZPA,
 • informację o rachunkach bankowych spółki na formularzu ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej na formularzu ZUS ZAA.

Jakie są terminy?

Sporządzimy dokumenty ZUS ZPA, ZBA i ZAA zaraz po otrzymaniu danych z urzędu.

Jak to zrobić ?

Sami zgłosimy Cię do ZUS jako płatnika składek.

Dalsze kroki

Kiedy masz już konto płatnika składek, zgłoś do ubezpieczeń w ZUS osoby, które zatrudniasz i członków ich rodzin. Zrób to na dokumentach:

 • ZUS ZUA – jeżeli jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli jest to zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeżeli zgłaszasz członków rodziny.

Masz na to 7 dni od zatrudnienia tych osób.

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Zgłoszenie do ubezpieczeń możesz przekazać w formie elektronicznej:

 • w   Programie Płatnik  – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).

Ważne! Jeżeli będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób, możesz złożyć dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej – na naszych formularzach (dostępnych w każdej naszej placówce). Możesz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika – w naszej placów ce . Możesz je też wysłać pocztą.

Podstwa usługi prawnej

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wypełnij i wydrukuj odpowiedni wniosek zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wyślij go pocztą do właściwego sądu rejestrowego. Wniosek dostępny jest na stronie https://ems.ms.gov.pl/.
 2. W ciągu 7 dni od daty rejestracji w KRS wypełnij formularz NIP-8  i wyślij pocztą do urzędu skarbowego.
 3. Na podstawie danych otrzymanych z Centralnego Rejestru Podmiotów-Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) sporządzimy:
 • zgłoszenie spółki na formularzu ZUS ZPA,
 • informację o rachunkach bankowych spółki na formularzu ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej na formularzu ZUS ZAA.

Jakie są terminy ?

Sporządzimy dokumenty ZUS ZPA, ZBA i ZAA zaraz po otrzymaniu danych z urzędu.

Jak to zrobić ?

Sami zgłosimy Cię do ZUS jako płatnika składek.

Dalsze kroki

Kiedy masz już konto płatnika składek, zgłoś do ubezpieczeń w ZUS osoby, które zatrudniasz i członków ich rodzin. Zrób to na dokumentach:

 • ZUS ZUA – jeżeli jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli jest to zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeżeli zgłaszasz członków rodziny.

Masz na to 7 dni od zatrudnienia tych osób.

 

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Zgłoszenie do ubezpieczeń możesz przekazać w formie elektronicznej:

 • w   Programie Płatnik  – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,  profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).

Ważne! Jeżeli będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób, możesz złożyć dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej – na naszych formularzach (dostępnych w każdej naszej placówce). Możesz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika – w naszej placówce . Możesz je też wysłać pocztą.

Podstwa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366)