Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

 • Jak uzyskać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego
  Jeżeli jesteś niezdolny do pracy z powodu choroby a niezdolność ta powstała  po ustaniu tytułu ubezpieczenia i trwa bez przerwy co najmniej 30 dni oraz  powstała:
  - nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
  - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia - w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby możesz wystąpić z roszczeniem o wypłatę zasiłku chorobowego.
 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8

  Jeżeli jesteś ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, który musi  być zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym w wieku do lat 8 możesz złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy.

 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem chorym

  Jeżeli jesteś ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem mozesz złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy.

 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny
  Jeżeli jesteś ubezpieczonym podlegajacym ubezpieczeniu chorobowemu, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny, tj. małżonkiem, rodzicem dziecka, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem, ojczymem, macochą oraz pozostajecie w czasie sprawowania opieki we wspólnym gospodarstwie domowym, złóż wniosek o zasiłek opiekuńczy.
 • Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy
  Jeżeli pokryłeś  koszty pogrzebu ubezpieczonego, emeryta lub rencisty bądź ich członków rodzin albo osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania a także osoby, która po ustaniu ubezpieczenia pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne możesz złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy.
 • Jak uzyskać zasiłek wyrównawczy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  Jeżeli jesteś pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i Twoje wynagrodzenie  uległo obniżeniu  wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbu na zdrowiu i poddania się rehabilitacji zawodowej możesz złożyć wniosek o zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego.
 • Jak uzyskać zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego
  Jeżeli jesteś pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy i Twoje wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej możesz złożyć wniosek o zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego.
 • Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne w okresie ubezpieczenia chorobowego
  Jeżeli pobierasz zasiłek chorobowy, którego okres wypłaty kończy się (maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni) i nadal jesteś niezdolny do pracy a zdaniem lekarza leczącego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności, złóż wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.
 • Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu ubezpieczenia
  Jeżeli pobierasz zasiłek chorobowy, którego okres wypłaty kończy się (maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni) i nadal jesteś niezdolny do pracy w związku z ogólnym stanem zdrowia albo w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a zdaniem lekarza leczącego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności, złóż wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.
 • Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  Jeżeli pobierasz zasiłek chorobowy, którego okres wypłaty kończy się (maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni) i nadal jesteś niezdolny do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a zdaniem lekarza leczącego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności, możesz złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.