Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak dokonać zgłoszenia o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Jeżeli jesteś płatnikiem składek i chcesz skorzystać z aplikacji ePłatnik potrzebujesz login i hasło do swojego profilu PUE, jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE z dostępem do aplikacji ePłatnik, załatw sprawę osobiście albo listownie lub załóż konto PUE w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Możesz też skorzystać z innego oprogramowania interfejsowego do rozliczeń z ZUS (np. aktualnej wersji programu Płatnik).              
 3. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP (certyfikatem kwalifikowanym możesz podpisać dokumenty zarówno w programie Płatnik jak i w aplikacji ePłatnik, profilem zaufanym ePUAP możesz podpisać dokumenty jedynie w ePłatniku).
 4. Pełnomocnictwo w przypadku płatników - osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej konieczne do rejestracji nowego profilu PUE.  

UWAGA!

Płatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą przekazywać dokumenty w formie papierowej według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego. Pozostali płatnicy mają obowiązek przesyłania dokumentów poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego. 

Jakie są terminy ?

W terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. 

                                          Wyjątki:                                                                                                                                                                                   
Jeśli pracownik występuje z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej, składasz do ZUS zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, a jeśli zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy nie zostało jeszcze złożone, przekazujesz do ZUS w tym terminie także zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy;

W przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym przekazujesz do ZUS nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek, a jeśli upadłość lub likwidacja płatnika składek nastąpiła przed przekazaniem zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za poprzedni rok kalendarzowy, w ciągu 7 dni przekazujesz do ZUS także zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

Jak to zrobić ?

 1. Formularz ZUS ZSWA- Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przeznaczony jest do zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.            
 2. Zaloguj się na swój profil PUE, przejdź do zakładki ePłatnik. Jeśli jej nie masz, wejdź w zakładkę Płatnik, wybierz z menu po lewej stronie Panel Płatnika i kliknij [Aktywuj ePłatnika].
 3. W zakładce ePłatnik wybierz z menu po lewej Kreatory i kliknij [Zgłoszenie ZUS ZSWA]. Zamiast tego możesz kliknąć [Dodaj dokument] z góry lewego menu. W centralnej części serwisu uruchomi się kreator obsługi dokumentu  umożliwiający zgłoszenie lub korektę danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za wskazany rok kalendarzowy. W wyniku działania kreatora zostaną utworzone dokumenty, które należy przekazać do ZUS.   
 4. Uzupełnij dokument  zgodnie z kreatorem, zweryfikuj poprawność wpisanych danych.            
 5. Podpisz dokument podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 6. Sporządzenie dokumentu z użyciem programu Płatnik - sporządź dokument ZUS ZSWA, dołącz do zestawu, podpisz podpisem elektronicznym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego i wyślij do ZUS.

Dalsze kroki

Program Płatnik - odbierz potwierdzenie przyjęcia dokumentu przez ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raprtów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366, z późn. zm.).

 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wypełniony prawidłowo dokument ZUS ZSWA - Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Formularze są dostępne na stronie Zakładu, a także w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej).        
 3. W przypadku występowania w imieniu płatnika  imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia dokumentów.            

UWAGA!

Płatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą przekazywać dokumenty w formie papierowej według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego.Pozostali płatnicy mają obowiązek przesyłania dokumentów poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.          

Jakie są terminy ?

W terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. 

                                              Wyjątki:                                                                                                                                                                                   
Jeśli pracownik występuje z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej, składasz do ZUS zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, a jeśli zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy nie zostało jeszcze złożone, przekazujesz do ZUS w tym terminie także zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy;

W przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym przekazujesz do ZUS nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek, a jeśli upadłość lub likwidacja płatnika składek nastąpiła przed przekazaniem zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za poprzedni rok kalendarzowy, w ciągu 7 dni przekazujesz do ZUS także zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

Jak to zrobić ?

 1. Podpisany dokument dostarcz do dowolnej terenowej jednostki ZUS.             
 2. Możesz zarezerwować konkretny termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.            
 3. Możesz skorzystać z urzędomatu ZUS (Zusomatu) - samoobsługowego urządzenia dedykowanego wszystkim klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zusomaty są dostępne dla klientów ZUS 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Umożliwiają złożenie wniosku w ZUS zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Stąd też na swoim wyposażeniu posiadają zarówno komputer, jak i podajnik dokumentów. Każdy dokument składany przez klienta jest przekazywany do placówki ZUS w formie papierowej oraz elektronicznego skanu.    

Podstawa prawna usługi

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Wypełniony prawidłowo dokument ZUS ZSWA - Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Formularze są dostępne na stronie Zakładu, a także w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.

UWAGA!                                                                                                                                            
Płatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą przekazywać dokumenty w formie papierowej według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego.Pozostali płatnicy mają obowiązek przesyłania dokumentów poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.            

Jakie są terminy ?

W terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy.

                                                     Wyjątki:                                                                                                                                                                                   
Jeśli pracownik występuje z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej, składasz do ZUS zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, a jeśli zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy nie zostało jeszcze złożone, przekazujesz do ZUS w tym terminie także zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy;

W przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym przekazujesz do ZUS nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek, a jeśli upadłość lub likwidacja płatnika składek nastąpiła przed przekazaniem zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za poprzedni rok kalendarzowy, w ciągu 7 dni przekazujesz do ZUS także zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

Jak to zrobić ?

Podpisany formularz wyślij do właściwej terenowej jednostki ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366, z późn. zm.).