Ścieżka nawigacji

Aktualności

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające od 1 marca 2019 r.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki utrzymania i jesteś:

  • matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
  • ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Wysokość świadczenia

Jeśli nie masz prawa do emerytury lub renty, świadczenie będzie przysługiwać Ci w wysokości najniższej emerytury.

Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę, ale jej wysokość jest niższa od najniższej emerytury, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać Ci w kwocie dopełnienia do wysokości najniższej emerytury, tj. w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością najniższej emerytury a wysokością Twojego świadczenia.

Uwaga!
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Prezes ZUS może przyznać Ci wyłącznie na Twój wniosek. Druk wniosku otrzymasz w każdej naszej placówce lub na naszej stronie internetowej (wniosek ERSU). Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, informację o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (oświadczenie ERU) oraz dokumenty potwierdzające informacje zawarte przez Ciebie w oświadczeniu, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Dowiedz się więcej o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.