Ścieżka nawigacji

Deklaracja dostępności www.zus.pl

Deklaracja dostępności ZUS - Serwis Główny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZUS - Serwis Główny.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • w arkuszu stylów CSS występują błędy. Błędy będą sukcesywnie poprawiane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Konsorcjum: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Utilitia sp. z o.o.; eksperta ds. dostępności wcag-audyt.pl oraz oceny własnej podmiotu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Koordynator ds. dostępności ZUS p. Krzysztof Czechowski.
e-mail: dostepnosc@zus.pl
telefon: +48226671504

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej (np. na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Poinformuj nas o barierach w dostępności - złóż wniosek o zapewnienie dostępności.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Skargę można złożyć pisemnie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS oraz Centrali ZUS:

Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrala ZUS, ul. Szamocka 5, 01-748 Warszawa.

Teren wokół budynku, parking i wejście

Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren wokół budynku jest utwardzony.

Wyznaczyliśmy 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca te są najbliżej głównego wejścia do budynku.

Przy wejściu nie ma schodów. Drzwi otwierają się automatycznie. Szklane drzwi mają kontrastowe pasy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Recepcja

Na wprost wejścia znajduje się recepcja z dwoma stanowiskami informacyjnymi.

Ladę recepcji można obniżyć, tak aby ułatwić obsługę osób, które poruszają się na wózku.

Stanowisko do obsługi osób niesłyszących wyróżnia znak przekreślonego ucha. Dwóch pracowników recepcji posługuje się językiem migowym w podstawowym zakresie. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Zapewniamy jednak tłumaczenie na zasadach określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Osoby Głuche mogą porozmawiać z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w polskim języku migowym (PJM) podczas e-wizyty. Szczegółowa informacja o e-wizycie w ZUS przez internet w polskim języku migowym (PJM).

Dalsza część budynku

W pobliżu recepcji znajduje się specjalne pomieszczenie, które zapewnia dyskrecję. Klienci mogą w nim na osobności porozmawiać z naszymi pracownikami.

Przejście do dalszej części budynku jest zabezpieczone bramkami. Można przez nie przejechać na wózku.

Kąt nachylenia pochylni nie przekracza 8%. Drzwi nie mają progów, a ich szerokość to co najmniej 90 cm.

W budynku nie ma oznaczeń w brajlu, oznaczeń kontrastowych i powiększonych napisów.

Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Windy

Windy są dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Windą można wjechać na wszystkie piętra.

Windy są częściowo przystosowane dla osób niewidomych.

Sale obsługi klientów w naszych placówkach

Klientów obsługujemy w naszych placówkach (oddziałach, inspektoratach, biura terenowych). Określiliśmy dla nich standardy obsługi osób z niepełnosprawnością. Większość naszych placówek spełnia te standardy. Część budynków jeszcze dostosowujemy, niektóre czekają na modernizację.

Dostępność placówek ZUS

Dostępność punktów informacyjnych ZUS

Aplikacje mobilne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada aplikacje mobilne:

Aplikacja mZUS

Deklaracja dostępności dla aplikacji mZUS (plik html, 11kb).

Aplikacja mZUS dla lekarza

Deklaracja dostępności dla aplikacji mZUS dla Lekarza (plik html, 8kb).

Obie wersje aplikacji są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej.