Ścieżka nawigacji

Praca w UE, EOG lub Szwajcarii

Praca w UE, EOG lub Szwajcarii

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Praca w UE, EOG lub Szwajcarii

Zaświadczenie E 101

Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
The following has evaluated to null or missing:
==> splitedTab[2] [in template "10155#10195#19343" at line 4, column 24]

----
Tip: It's the final [] step that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign fileGroupId = splitedTab[2]?n... [in template "10155#10195#19343" at line 4, column 1]
----
1<#assign dlLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryLocalService") /> 
2<#assign fileUrl = pdfFile.getData()?string /> 
3<#assign splitedTab = fileUrl?split("/") /> 
4<#assign fileGroupId = splitedTab[2]?number /> 
5<#assign fileFolderId = splitedTab[3]?number /> 
6<#assign fileTitleData = splitedTab[4]?string?split("t=") /> 
7<#assign fileTitle = httpUtil.decodeURL(splitedTab[4]) /> 
8<#assign fileUuid = splitedTab[5]?split("?") /> 
9<#if dlLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(fileUuid[0],fileGroupId)??> 
10  <#assign fileEntity = dlLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(fileUuid[0],fileGroupId) /> 
11  <#assign fileSize = fileEntity.getSize()/1024 /> 
12  <#assign fileSizeKB = fileSize?string("0") + " kB" /> 
13  <#assign fileExtension = fileEntity.getExtension() /> 
14  <#assign fileExt_pdf = "pdf" /> 
15  <#assign fileExt_doc = "doc" /> 
16  <#assign fileExt_xls = "xls" /> 
17  <#if fileExtension != fileExt_pdf && fileExtension != fileExt_doc && fileExtension != fileExt_xls> 
18    <#assign fileExtension = "page" /> 
19  </#if> 
20</#if> 
21 
22<div class="portlet-custom zus-application-form-details "> 
23 
24  <div class="zus-cms"> 
25    <h2 class="h4">Opis:</h2> 
26    <p>${description.getData()}</p> 
27  </div> 
28 
29  <h2 class="h4">Formularz:</h2> 
30 
31  <#if fileEntity??> 
32    <p> 
33      <a href="${pdfFile.getData()}" class=" strong b-icon-before-${fileExtension}"> 
34        <span>Pobierz plik<span class="acc-hide">"${.vars['reserved-article-title'].getData()}.${fileExtension}"</span> ${fileSizeKB}</span> 
35      </a> 
36    </p> 
37  <#else> 
38    <p> 
39      <span>Pobierz plik</span> 
40    </p> 
41    <div class="zus-form-sended "> 
42      <div class="form-sended__wrapper"> 
43        <div class="form-sended__message"> 
44          <p class="h3"><@liferay.language key="invalid.file.entry" /></p> 
45        </div> 
46      </div> 
47    </div> 
48  </#if> 
49 
50  <br> 
51  <p>Aby wypełnić i wydrukować formularz na komputerze, skorzystaj z pliku  
52      „<strong>Wypełnij i wydrukuj</strong>”.<br> 
53      Najpierw <strong>zapisz go na komputerze</strong>, a potem wypełnij w programie Adobe  
54      Reader (darmowy) lub Adobe Acrobat.</p> 
55  <p>Przeglądarki internetowe (np. Chrome, Edge, Safari, Internet Explorer) nie 
56      zapewniają odpowiedniej walidacji i dostępności formularzy.</p> 
57 
58  <p>&nbsp;</p> 
59   
60 
61  <div class="row"> 
62    <div class="col-12 col-sm-6 b-button"> 
63      <#if Edytowalny_plik_formularza.getData()?has_content> 
64        <a href="${Edytowalny_plik_formularza.getData()}" class="o-btn btn-blue max-width"> 
65          <span>WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ</span> 
66        </a> 
67      </#if> 
68    </div> 
69    <div class="col-12 col-sm-6 b-button"></div> 
70  </div> 
71 
72  <div id="applicationFormDetails" data-js-m="element-expander" class="portlet-custom zus-application-form-details__list js-mod"> 
73    <#if xmlUrl.getData()?has_content || xsdUrl.getData()?has_content || xslUrl.getData()?has_content || Plik_wzoru__Przykład_XML_.getData()?has_content> 
74      <div class="zus-content-list "> 
75        <ul> 
76          <li class="row b-table-row "> 
77            <div class="col-12 zus-content-list__item-content "> 
78              <div class="application-form-details__item"> 
79                <a href="#" class="zus-expandable-link"> 
80                  <span class="acc-hide acc-txt-show">Rozwiń menu </span> 
81                  <span class="acc-hide acc-txt-hide">Zwiń menu </span> 
82                  <span>Pliki wzoru:</span> 
83                </a> 
84                <div class="zus-expandable-content"> 
85                  <p> 
86                    <a href="${xmlUrl.getData()}">${xmlUrl.getData()}</a> 
87                  </p> 
88                  <p> 
89                    <a href="${xsdUrl.getData()}">${xsdUrl.getData()}</a> 
90                  </p> 
91                  <p> 
92                    <a href="${xslUrl.getData()}">${xslUrl.getData()}</a> 
93                  </p> 
94                  <p> 
95                    <a href="${Plik_wzoru__Przykład_XML_.getData()}">${Plik_wzoru__Przykład_XML_.getData()}</a> 
96                  </p> 
97                </div> 
98              </div> 
99            </div> 
100          </li> 
101        </ul> 
102      </div> 
103    </#if> 
104    <#if Wyjaśnienia__etykieta_.getSiblings()?has_content> 
105      <#assign empty=1 /> 
106      <#list Wyjaśnienia__etykieta_.getSiblings() as tmp> 
107        <#if tmp.getData()?has_content> 
108          <#assign empty=0 /> 
109          <#break> 
110        </#if> 
111      </#list> 
112      <#if empty==0> 
113        <div class="zus-content-list"> 
114          <div class="zus-content-list__title"> 
115            <h2 class="h2 zus-content-list__title-header">Wyjaśnienia</h2> 
116          </div> 
117          <ul> 
118            <#list Wyjaśnienia__etykieta_.getSiblings() as cur_Wyjaśnienia__etykieta_> 
119              <#if cur_Wyjaśnienia__etykieta_.getData()?has_content> 
120                <li class="row b-table-row "> 
121                  <div class="col-12 zus-content-list__item-content "> 
122                    <div class="application-form-details__item"> 
123                      <a href="#" class="zus-expandable-link"> 
124                        <span class="acc-hide acc-txt-show">Rozwiń menu </span> 
125                        <span class="acc-hide acc-txt-hide">Zwiń menu </span> 
126                        <span>${cur_Wyjaśnienia__etykieta_.getData()}</span> 
127                      </a> 
128 
129                      <div class="zus-expandable-content"> 
130                        <p>${cur_Wyjaśnienia__etykieta_.Wyjaśnienia__opis_.getData()}</p> 
131                      </div> 
132                    </div> 
133                  </div> 
134                </li> 
135              </#if> 
136            </#list> 
137          </ul> 
138        </div> 
139      </#if> 
140    </#if> 
141 
142    <script> 
143     window['applicationFormDetails--element-expander'] = { 
144      link: 'zus-expandable-link', 
145      content: '.zus-expandable-content', 
146      hideOtherContents: !0, 
147      commonParent: '.application-form-details__item', 
148      classForLink: 'active', 
149      addAria: !0, 
150     }; 
151    </script> 
152  </div> 
153  <div class="col-sm-3 align-top g-border-l d-none" id="to-left"> 
154    <div class="portlet-custom"> 
155    <br><br><br> 
156      <p>Aby wypełnić i wydrukować formularz<br> 
157      na komputerze, skorzystaj z pliku<br> 
158      „<strong>Wypełnij i wydrukuj</strong>”.<br> 
159      Najpierw <strong>zapisz go na komputerze</strong>, a <br> 
160      potem wypełnij w programie Adobe<br> 
161      Reader (darmowy) lub Adobe Acrobat.</p> 
162      <p>Przeglądarki internetowe (np. Chrome,<br> 
163      Edge, Safari, Internet Explorer) nie<br> 
164      zapewniają odpowiedniej walidacji i<br>dostępności formularzy.</p> 
165 
166      <p>&nbsp;</p> 
167 
168      <p>&nbsp;</p> 
169 
170      <p><a href="/portal/logowanie.npi"><img alt="zdjęcie ilustracyjne, uśmiechnieta kobieta z długimi ciemnymi włosami" src="/documents/10182/0/formularze+logowanie+pue.jpg/20fdc930-8d1e-41c1-b826-793c5133d345?t=1641816976648" style="height:109px; width:260px"> Zaloguj do PUE</a><br> 
171      &nbsp;</p> 
172 
173      <p>&nbsp;</p> 
174    </div> 
175  </div> 
176  <#if Edytowalny_plik_formularza.getData()?has_content> 
177    <script type="text/javascript"> 
178      $( document ).ready(function() { 
179        if ($("#column-5").length) { 
180          $("#column-5").empty(); 
181          $("#to-left").contents().appendTo("#column-5"); 
182          $("#to-left").empty(); 
183
184      }); 
185    </script> 
186  </#if> 
187</div>