Ścieżka nawigacji

Za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego

Za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego

Urodziło Ci się dziecko? Przysposobiłeś lub przyjąłeś na wychowanie dziecko? Sprawdź, czy możesz skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za urlop rodzicielski.

Kiedy przysługuje zasiłek

 • Gdy urodzi Ci się dziecko.
 • Gdy przyjmiesz dziecko na wychowanie w wieku do ukończenia 14 roku życia i wystąpisz do sądu  o jego przysposobienie albo  przyjmiesz dziecko na wychowanie w tym wieku w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) (do 7 roku życia lub dziecko wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do ukończenia przez nie 10 roku życia).

Kto może skorzystać z zasiłku

Zasiłek macierzyński przysługuje Ci, jeżeli urodziłaś dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego.

Czas trwania zasiłku

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wymiarze do:

 • 41 tygodni, jeśli:
  • urodziło Ci się jedno dziecko,
  • przyjąłeś jedno dziecko na wychowanie
 • 43 tygodni, jeśli:
  • urodziło Ci się dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie,
  • przyjąłeś równocześnie dwoje lub więcej dzieci  na wychowanie
 • 38 tygodni, jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia albo dziecko w wieku do 14 roku życia i wystąpiłeś do sądu w sprawie jego przysposobienia.

Jeżeli Twoje dziecko posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wymiarze do:

 • 65 tygodni, jeśli:
 • urodziło Ci się jedno dziecko
 • przyjąłeś jedno dziecko na wychowanie
 • 67 tygodni, jeśli:
  • urodziło Ci się dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie,
  • przyjąłeś równocześnie dwoje lub więcej dzieci na wychowanie
 • 62 tygodni, jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia albo dziecko w wieku do 14 roku życia i wystąpiłeś do sądu w sprawie jego przysposobienia.

Ze wskazanego wymiaru urlopu rodzicielskiego każdemu z pracowników – rodziców dziecka - przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Tego prawa nie można przenieść na drugiego z rodziców. Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 9 tygodni oznacza wykorzystanie przez pracownika – rodzica dziecka urlopu z wymienionej części urlopu.

Oznacza to, że rodzice nie mogą się dzielić 9 tygodniami urlopu rodzicielskiego (tą część urlopu może wykorzystać tylko jedno z ubezpieczonych rodziców).

Jeżeli na przykład jako matka wykorzystasz 32 tygodnie urlopu, to dodatkowe 9 tygodni może wykorzystać tylko ojciec dziecka. Jeżeli rodzice podzielą się urlopem tak, że np. matka wykorzysta 20 tygodni urlopu, ojcu przysługuje 21 tygodni urlopu.

Jak skorzystać z zasiłku

Z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego możesz skorzystać jednorazowo albo może być on podzielony maksymalnie na 5 dowolnych części. Ostatnia część urlopu może przypadać najpóźniej do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat, a w przypadku dziecka przyjętego na wychowanie – do ukończenia przez nie odpowiednio 7, 10 albo 14 roku życia.

Wniosek o wypłatę albo o rezygnację z zasiłku

Urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek składany przez pracownika – rodzica dziecka w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy.

W przypadku złożenia rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego albo jego części i wyrażeniu na to zgody przez pracodawcę, pracownik ma prawo do wnioskowania w późniejszym terminie o odpowiednio pełny wymiar (jeżeli nie wykorzystał ani jednego dnia urlopu) albo pozostałą do wykorzystania część tego urlopu (różnicę pomiędzy pełnym wymiarem urlopu a częścią już  wykorzystaną).

Z zasiłku na tych zasadach może korzystać również osoba, która nie jest pracownikiem. Wniosek o jego wypłatę musi złożyć nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku, a wniosek o rezygnację z niego – przed terminem, od którego chce zrezygnować z pobierania zasiłku.

Jak łączyć zasiłek z pracą

Jesteś pracownikiem i korzystasz z zasiłku? Możesz w tym czasie pracować maksymalnie na pół etatu u pracodawcy, który udzielił ci urlopu. Wówczas wysokość zasiłku będzie proporcjonalnie niższa w stosunku do wymiaru czasu pracy.

Jeśli pobierasz zasiłek i pracujesz, to czas korzystania z urlopu rodzicielskiego przedłuża się odpowiednio do okresu wykonywania pracy i wymiaru czasu tej pracy.

W takiej sytuacji całkowity czas  wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć:

 • 82 tygodni – przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka,
 • 86 tygodni – przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dwojga lub więcej dzieci.

W przypadku łączenia przez pracownika - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem'' czas korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu czas wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć:

 • 130 tygodni - przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka
 • 134 tygodni - przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dwojga lub więcej dzieci.