Ścieżka nawigacji

Patronaty ZUS

Patronaty ZUS

Wytyczne dotyczące przyznawania patronatu honorowego Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub członkostwa Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w komitecie honorowym

I. Postanowienia ogólne

 1. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, może objąć patronatem honorowym przedsięwzięcia o tematyce związanej z zakresem działalności Zakładu, w szczególności popularyzujące wiedzę o ubezpieczeniach społecznych – np. uroczystość, konferencję, seminarium, warsztaty, kampanię.
 2. Prezes Zakładu może objąć patronatem honorowym przedsięwzięcia organizowane przez podmioty publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe.
 3. Przedsięwzięcia te mogą mieć zasięg międzynarodowy, ogólnopolski, ponadregionalny lub regionalny.
 4. Przyznany patronat i udział Prezesa Zakładu w komitecie honorowym mają wyłącznie honorowy charakter i nie oznaczają deklaracji wsparcia finansowego oraz organizacyjnego.
 5. Prezes Zakładu nie przyznaje patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego, jeśli przedsięwzięcie ma charakter lobbystyczny, reklamowy lub jest nastawione na zysk.
 6. Patronat honorowy Prezesa Zakładu nie może być wykorzystywany do bezpośredniej promocji marki produktu, usługi lub firmy.
 7. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
 8. Odmowa przyznania patronatu honorowego lub odmowa członkostwa Prezesa Zakładu w komitecie honorowym jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Organizatorowi nie przysługuje odwołanie.
 9. Prezes Zakładu nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Prezydenta RP ani wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Pierwszej Damy. Powyższe wynika z zasad przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta RP, zgodnie z którymi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny, oraz z zasad przyznawania Honorowego Patronatu Pierwszej Damy, zgodnie z którymi Pierwsza Dama sprawuje Honorowy Patronat jako patronka jedyna i wyłączna.

II. Tryb ubiegania się o patronat honorowy

 1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego występuje organizator przedsięwzięcia, przesyłając wypełniony formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl, (wzór wniosku o patronat plik docx 28kb).
 2. Do wniosku należy dołączyć program przedsięwzięcia oraz inne istotne dokumenty, a w przypadku konkursu – jego regulamin. Ponadto we wniosku organizator powinien wykazać ścisły związek przedsięwzięcia z zakresem działalności Zakładu, a w przypadku ubiegania się o członkostwo Prezesa Zakładu w komitecie honorowym – podać jego potwierdzony skład.
 3. Wypełniony i podpisany formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres: patronat@zus.pl

lub

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Gabinet Prezesa
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

 1. Dopuszcza się złożenie wniosku opatrzonego podpisem elektronicznym, przesłanie skanu wniosku podpisanego własnoręcznie lub przekazanie podpisanego wniosku w formie papierowej.
 2. Formularz wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Niedochowanie tego terminu może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Organizator jest zobowiązany do zapoznania się z Wytycznymi dotyczącymi przyznawania patronatu honorowego Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub członkostwa Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w komitecie honorowym.
 4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 5. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: patronat@zus.pl lub:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Gabinet Prezesa
ul. Szamocka 3,5
01-748 Warszawa.

 1. Decyzja o przyznaniu patronatu honorowego jest przekazywana wnioskodawcy w formie listownej lub mailowej na adres podany przez organizatora.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Zakładu może odebrać patronat honorowy, o czym organizator jest niezwłocznie informowany w formie listownej lub mailowej na adres podany przez organizatora.
 3. Prezes Zakładu oraz Zakład nie ponoszą kosztów związanych z usunięciem logo Zakładu z materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia.

III. Obowiązki organizatora związane z przyznaniem patronatu honorowego lub członkostwem Prezesa Zakładu w komitecie honorowym

 1. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym lub w którego komitecie honorowym członkiem jest Prezes Zakładu zobowiązany jest do:
  1. zamieszczenia we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia, w których jest to możliwe informacji o przyznanym wyróżnieniu wraz z logo Zakładu, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zakładu co do treści i wizualizacji tej informacji;
  2. umieszczenia na stronie internetowej organizatora przedsięwzięcia linku do strony internetowej Zakładu www.zus.pl;
  3. zapewnienia nieodpłatnego udziału przedstawiciela obsługi medialnej Zakładu w przedsięwzięciu, o ile Zakład uzna jego uczestnictwo w przedsięwzięciu za zasadne;
  4. zapewnienia nieodpłatnego udziału Prezesa Zakładu w przedsięwzięciu, o ile wyrazi chęć osobistego uczestniczenia w przedsięwzięciu;
  5. zapewnienia nieodpłatnego udziału przedstawicieli Zakładu w przedsięwzięciu, o ile Zakład uzna ich uczestnictwo w przedsięwzięciu za zasadne i jeżeli organizator przewidział możliwość udziału przedstawicieli Zakładu w przedsięwzięciu;
  6. zapewnienia nieodpłatnie przestrzeni oraz warunków technicznych niezbędnych do organizacji stoiska informacyjno-edukacyjnego Zakładu podczas przedsięwzięcia, o ile Zakład uzna za zasadne zorganizowanie takiego stoiska podczas przedsięwzięcia;
  7. w przypadku, gdy w przedsięwzięciu nie uczestniczy przedstawiciel obsługi medialnej Zakładu:
 • przygotowania, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia, krótkiego sprawozdania z jego przebiegu zgodnie ze wzorem, który jest dostępny na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl (wzór sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia plik docx 16kb) i przesłania go do Zakładu. Sprawozdanie w szczególności zawiera informacje o przebiegu przedsięwzięcia, terminie i miejscu, liczbie uczestników;
 • przesłania do Zakładu minimum dwóch zdjęć dokumentujących przedsięwzięcie przedstawiających udział Zakładu lub jego przedstawicieli.

Sprawozdanie wraz ze zdjęciami organizator przesyła na adres: patronat@zus.pl.

Przesyłając sprawozdanie oraz zdjęcia organizator wyraża jednocześnie zgodę na rozpowszechnianie ich przez Zakład w nieograniczonym czasie w całości i w części na wszelkich polach eksploatacji. Wykorzystywanie materiałów nie skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz organizatora bądź podmiotów z nim współpracujących jakiegokolwiek wynagrodzenia.

 • posługiwania się informacją o przyznanym patronacie lub członkostwie Prezesa Zakładu w komitecie honorowym dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu tych wyróżnień.
 1. Materiały foto i audiowizualne wykonane przez przedstawiciela obsługi medialnej Zakładu podczas przedsięwzięcia mogą zostać wykorzystane m.in. na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl oraz na prowadzonych przez Zakład portalach społecznościowych.

Wykaz wydarzeń objętych patronatem lub udziałem Prezes w Komitecie  Honorowym/Radzie Programowej