Ścieżka nawigacji

Kontrola uprawnień do świadczeń osób zamieszkałych za granicą

Kontrola uprawnień do świadczeń osób zamieszkałych za granicą

Jednostka organizacyjna ZUS wypłacająca polskie świadczenia emerytalno-rentowe osobom uprawnionym zamieszkałym za granicą przeprowadza okresowo kontrolę istnienia dalszego prawa świadczeniobiorców do pobierania świadczeń.

W tym celu okresowo emerytom i rencistom pobierającym świadczenia z ZUS zamieszkałym za granicą przesyłany jest - do wypełnienia i własnoręcznego podpisania - odpowiedni formularz "Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty".

ZUS stosuje powyższy formularz o symbolu EMRG / EMRG-1.

Formularz należy czytelnie podpisać po jego wypełnieniu.

W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub renciście złożenie podpisu na takim formularzu, istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń przez tego emeryta lub rencistę może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba sprawująca faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą.

Własnoręczność podpisu złożonego na formularzu przez:

  • zamieszkałego za granicą emeryta, rencistę lub
  • upoważnioną osobę sprawującą faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą,

musi zostać potwierdzona przez właściwy urząd lub osobę do tego upoważnioną w państwie zamieszkania wymienionych osób, albo przez osobę upoważnioną w polskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej.

Po wypełnieniu, złożeniu podpisu oraz urzędowym poświadczeniu jego własnoręczności, formularz należy odesłać do tej jednostki ZUS, od której emeryt lub rencista go otrzymał.

Brak poświadczenia, że emeryt lub rencista nadal żyje, może skutkować koniecznością wstrzymania wypłaty świadczenia do czasu dostarczenia takiego dowodu.

Emeryt lub rencista ZUS zamieszkały za granicą obowiązany jest niezwłocznie informować jednostkę organizacyjną ZUS wypłacającą mu emeryturę lub rentę o wszystkich okolicznościach mających wpływ na prawo, wysokość lub wypłatę świadczeń.

Istotne znaczenie ma m.in. zmiana danych osobowo-adresowych, np. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, w tym państwa zamieszkania, zmiana numeru rachunku bankowego, czy zmiana numeru dokumentu tożsamości lub innego dokumentu (np. paszportu), którym osoba posługiwała się przy zgłaszaniu wniosku do ZUS.

W odniesieniu do osób pobierających świadczenia przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego wpływ na pobierane świadczenia ma przychód osiągany przez te osoby z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, w tym również wykonywanej za granicą. O podjęciu działalności oraz wysokości uzyskanego przychodu należy informować właściwą jednostkę ZUS, wypłacającą świadczenie.