Ścieżka nawigacji

Zaległości w opłacaniu składek

Zaległości w opłacaniu składek

Jeśli nie opłacisz składek w terminie, na Twoim koncie powstaną zaległości. Od zaległości tych naliczymy Ci odsetki.

Odsetki za zwłokę finansujesz w całości z własnych środków.

W jaki sposób naliczyć odsetki

Kwotę odsetek za zwłokę na określony dzień naliczysz przez przemnożenie kwoty zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni zwłoki w jej opłaceniu i przez obowiązującą roczną stawkę procentową odsetek za zwłokę oraz podzielenie otrzymanego iloczynu przez 365 x 100.

Ważne!
Wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych (wg zasady matematycznej). Odsetki za zwłokę nalicza się od kwoty 43,50 zł.

Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497, z późn. zm.).