Ścieżka nawigacji

Decyzje w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego

Decyzje w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego

Przyznanie świadczenia lub odmowa jego przyznania następuje w formie decyzji. Decyzje w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego wydaje oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od decyzji oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na piśmie lub do protokołu sporządzonego przez ten oddział. Pouczenie dotyczące zasad składania odwołania od decyzji znajduje się w pouczeniu do decyzji.