Ścieżka nawigacji

Zmiana / korekta danych przedsiębiorcy (CEIDG)

Zmiana / korekta danych przedsiębiorcy (CEIDG)

Prowadzisz działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)? Zobacz, jak zmienić lub poprawić swoje dane.

Zmianę lub korektę danych (aktualizację) zgłaszasz w ciągu 7 dni od daty, kiedy powstały te zmiany albo zauważysz błąd (lub spostrzeże go ZUS).

Wypełnij wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych. Przekaż go elektroniczne do CEIDG. Jeśli zmiana dotyczy rachunków bankowych, wypełnij także część CEIDG-RB i ewentualnie część CEIDG-MW, jeśli zmiana dotyczy dodatkowych adresów prowadzenia działalności gospodarczej.

Na podstawie otrzymanego z  CEIDG wniosku sporządzimy dokument:

 • ZUS ZFA, którym zmienimy lub skorygujemy dane ewidencyjne na Twoim koncie jako płatnika składek, lub
 • ZUS ZIPA, którym zmienimy lub skorygujemy dane identyfikacyjne na Twoim koncie jako płatnika składek i ewentualnie
 • ZUS ZBA, którym zaktualizujemy Twoje rachunki bankowe jako płatnika składek, lub
 • ZUS ZAA, którym zaktualizujemy adresy prowadzonych przez Ciebie działalności gospodarczych.

Jeśli poprawiane dane (identyfikacyjne lub ewidencyjne – adresowe) dotyczą także Ciebie jako osoby ubezpieczonej, dołącz do wniosku CEIDG-1 dokumenty:

 • ZUS ZUA - gdy zmieniasz lub korygujesz swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - gdy zmieniasz lub korygujesz swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZIUA - gdy zmieniasz swoje dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię pierwsze) jako osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA - gdy zmieniasz dane adresowe swoich członków rodziny.

Ważne! Zmianę lub korektę kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczenia lub daty początku objęcia ubezpieczeniami (ubezpieczeniem), zgłaszasz w naszej placówce. Aby to zrobić wyrejestruj się z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a następnie ponowne zgłoś się do ubezpieczeń z prawidłowymi danymi– odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Dowiedz się więcej na temat zmiany/korekty danych w CEIDG na portalu biznes.gov.pl.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).