Ścieżka nawigacji

Obszary Społecznej Odpowiedzialności (CSR) ZUS

Obszary Społecznej Odpowiedzialności (CSR) ZUS

Ład organizacyjny

System, według którego podejmujemy i wdrażamy decyzje, które służą realizacji naszych celów.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

 • Misja i wizja ZUS.
 • Strategia ZUS na lata 2016-2020.
 • Strategia komunikacji ZUS.
 • Regulamin organizacyjny ZUS.
 • Zarządzanie procesowe.
 • Standardy jakości, efektywności, benchmarking (pomiędzy oddziałami)

Prawa człowieka

Realizacja przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych fundamentalnych praw wszystkich ludzi:

 • prawo do życia i wolności,
 • równego traktowania w obliczu prawa oraz swobody wypowiedzi,
 • prawo do pracy,
 • prawo do wyżywienia,
 • prawo do możliwie najwyższych standardów w zakresie zdrowia,
 • prawo do edukacji ,
 • prawo do bezpieczeństwa socjalnego.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

 • Równouprawnienie płci, np. stanowiska kierownicze w ZUS zajmują zarówno mężczyźni jak i kobiety.
 • Przy zatrudnianiu nowych pracowników wszyscy kandydaci oceniani są na podstawie tych samych kryteriów, np. kompetencje merytoryczne, doświadczenie, wykształcenie, itp.
 • Akcja „Zostań sygnalistą – zgłoś nieprawidłowość lub korupcję!”
 • Polityka dostępności ZUS dla osób z niepełnosprawnością.
 • Pomoc ZUS ofiarom klęsk żywiołowych, np. ofiarom powodzi.
 • Prawo do zrzeszania się pracowników w związkach zawodowych.
 • Dofinansowanie studiów i szkół dla pracowników, np. Program PRM – Program Rozwoju Menedżera.
 • Ułatwienie dostępu do edukacji, np. urlopy szkoleniowe.

Praktyki z zakresu pracy

Wszystkie polityki i praktyki związane z pracą, którą wykonujemy w swoim obrębie, łącznie z pracą, którą zlecamy podwykonawcom.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

 • Możliwość godzenia aktywności zawodowej z sytuacją życiową, (Work-Life-Balance) np. młode mamy mogą zmienić godziny pracy.
 • Przeciwdziałanie mobbingowi.
 • W polityce zatrudnienia ZUS nad innymi formami (umowy cywilnoprawne) przeważają umowy o pracę.
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników.
 • Programy profilaktyczne, akcje prozdrowotne dla pracowników, np. antyrakowe.

Środowisko

Nasze decyzje i działania, które wpływają na środowisko naturalne.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

 • Energooszczędność, np. żarówki energooszczędne, energooszczędne sprzęty.
 • Ograniczenie zużycia energii poprzez wyłączanie sprzętu biurowego po godzinach pracy.
 • Termomodernizacje budynków ZUS.
 • Przechodzenie na wersje elektroniczne dokumentacji i korespondencji.
 • Segregacja odpadów.
 • Redukcja zużycia paliw i emisji spalin, np. optymalizacja tras przejazdu floty samochodowej.

Uczciwe praktyki operacyjne

Postępowanie etyczne w kontaktach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z innymi organizacjami, przeciwdziałanie korupcji, poszanowanie praw własności.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

 • Szkolenia dla pracowników z zakresu etyki i zagrożeń korupcyjnych.
 • Klauzule społeczne w umowach, np. z firmami outsourcingowymi.
 • ZUS renegocjuje umowy z kontrahentami po zmianie prawa, np. ze względu na podniesienie płacy minimalnej.

Zagadnienia konsumenckie

Rzetelne praktyki informacyjne Zakładu, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa, zrównoważona konsumpcji, rozstrzyganie i rozwiązywania sporów, ochrony danych i prywatności, dostęp do produktów i usług o zasadniczym znaczeniu, uwzględnianie potrzeb klientów szczególnie wrażliwych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, edukacja i podnoszenie świadomości ubezpieczeniowej.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

 • Prosty język ZUS dla klientów.
 • Edukacja młodzieży, np. „Lekcje z ZUS”.
 • Współpraca z uczelniami, np. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
 • Kampanie społeczne, np. „Pracuję legalnie”.
 • Kampanie informacyjne, np. „Dni Ubezpieczonego”, „Dni Przedsiębiorcy”.
 • Konferencje naukowe związane z tematyką ubezpieczeń społecznych.
 • Dostosowanie produktów do potrzeb osób defaworyzowanych, np. wideotłumacz na SOK dla osób niedosłyszących.
 • PUE Room - poradnictwo „na zewnątrz”.
 • Produkty i usługi dla społeczności wirtualnej, np. program "Płatnik", PUE, logowanie przez konto bankowe do PUE.

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Nasze relacje ze społecznościami lokalnymi, w których działamy; Zakład pomaga wzmocnić społeczeństwo obywatelskie; ZUS z szacunkiem angażuje się w życie społeczności lokalnej oraz jej instytucji; daje wyraz poszanowaniu wartości demokratycznych i obywatelskich i wzmacnia je; wspiera tę społeczność i buduje z nią relacje.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

 • Krwiodawstwo.
 • Wolontariat.
 • Zbiórki pieniężne, rzeczowe, „nakrętek”.
 • Udział w wydarzeniach lokalnych.
 • Wizyty uczniów, studentów w ZUS.
 • Odwiedziny 100-latków.
 • Wydarzenia na rzecz osób z niepełnosprawnością.