Ścieżka nawigacji

Ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego

Ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego

ZUS prowadzi wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne, ponieważ zalegasz z opłacaniem składek? Egzekucja utrudnia Ci prowadzenie działalności gospodarczej lub występują inne okoliczności o istotnym znaczeniu, np. jesteś w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej? Możesz ubiegać się o udzielenie ulgi w postępowaniu egzekucyjnym.

Kto może ubiegać się o ulgę w postępowaniu egzekucyjnym

Każda osoba, która ma wobec ZUS zadłużenie z tytułu składek, wobec której ZUS prowadzi postępowanie egzekucyjne i która uzasadni konieczność udzielenia ulgi. Wniosek może złożyć:

 • płatnik składek oraz były płatnik składek,
 • osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek,
 • małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka,
 • pełnomocnik dłużnika lub innej osoby odpowiedzialnej za zadłużenie.

Jakie są rodzaje ulg w postępowaniu egzekucyjnym

Jeśli ZUS prowadzi wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne (przymusowe dochodzenie należności), to możesz złożyć wniosek o:

 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 • zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych,
 • dokonywanie wypłat z rachunków bankowych,
 • uchylenie czynności egzekucyjnych.

Jakie są korzyści z ulg w postępowaniu egzekucyjnym

 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego oznacza, że przez okres zawieszenia ZUS nie będzie podejmował działań (nowych czynności egzekucyjnych) w celu odzyskania należności z tytułu składek objętych zawieszonym postępowaniem egzekucyjnym. Twoją korzyścią jest czas, który pozwoli Ci np. zgromadzić środki finansowe i dobrowolnie uregulować zadłużenie oraz to, że egzekucja nie będzie zakłócała działania Twojej firmy, jeśli nadal prowadzisz działalność gospodarczą. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza jednak, że możesz dysponować zajętym przez ZUS składnikiem majątkowym, czy też środkami finansowymi,
 • zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego, np. części wierzytelności pieniężnej u Twojego kontrahenta oznacza, że części należnych Ci środków finansowych kontrahent nie przekaże do ZUS, lecz sam będziesz mógł nimi zadysponować zgodnie z potrzebami wskazanymi przez Ciebie we wniosku,
 • zgoda na dokonywanie wypłat z rachunków bankowych oznacza, że pomimo zajęcia egzekucyjnego Twoich rachunków bankowych, będziesz mógł z nich wypłacić określone kwoty, niezbędne do pokrycia koniecznych wydatków,
 • uchylenie czynności egzekucyjnych, oznacza, że dokonane już w ramach postępowania egzekucyjnego działania nie wywołają skutków np. uchylenie zajęcia wynagrodzenia za pracę pozwoli Twojemu pracodawcy wypłacić Ci w pełnej wysokości należne wynagrodzenie.

Ważne! Uchylenie dokonanych czynności nie powoduje umorzenia należnych za nie kosztów egzekucyjnych.

Zakres udzielanej ulgi, np. okres zawieszenia egzekucji, część majątku zwolnionego spod egzekucji lub wysokość kwot jakie mogą być wypłacane z rachunku bankowego, ZUS ustala indywidualnie dla każdego dłużnika.

Jak uzyskać ulgę w postępowaniu egzekucyjnym

Szczegółowe informacje znajdziesz w dziale Katalog usług.

Ważne! Złożenie wniosku o ulgę w ramach postępowania egzekucyjnego nie gwarantuje jej udzielenia.

Przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentacji możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń, działającego w najbliższej placówce ZUS.

Jak ZUS powiadomi Cię o rozstrzygnięciu i jak możesz się od niego odwołać

Rozstrzygnięcie w sprawie udzielenia ulgi w postępowaniu egzekucyjnym ZUS wyda w formie postanowienia. Od wydanego przez ZUS postanowienia w sprawie:

 • zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • zwolnienia spod egzekucji składników majątkowych,
 • uchylenia czynności egzekucyjnych,

 masz prawo złożyć zażalenie do dyrektora izby administracji skarbowej.

Od postanowienia ZUS w sprawie dokonywania wypłat z rachunków bankowych nie możesz się odwołać.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).