Ścieżka nawigacji

Związek Zawodowy Informatyków ZUS

Związek Zawodowy Informatyków ZUS

Związek Zawodowy Informatyków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został wpisany do KRS 22.11.2017 r. Skupia w swoich szeregach pracowników Centrum Serwisu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. logo ZZI

Celem związku jest ochrona praw, godności i interesów osób wymienionych w §3 statutu, w tym warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych, a w szczególności zabezpieczenie:

 • polityki racjonalnego zatrudnienia oraz kształtowania praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
 • godziwego wynagrodzenia za prace i innych świadczeń,
 • bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy,
 • świadczeń socjalnych,
 • prawa do wypoczynku,
 • ochrony zdrowia,
 • przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i dyskryminacji pracowników.
 • umożliwienie członkom związku podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pogłębienie wiedzy i szkolenia członków związku.

Organami statutowymi ZZI w ZUS są:   

 • Zjazd Delegatów
 • Zarząd
 • Prezydium Zarządu
 • Komisja Rewizyjna

Zarząd Związku składa się z 13 osób. W obecnej kadencji 2018-2022 są to:

Prezydium Zarządu

 • Piotr Piotrowski - Przewodniczący
 • Tomasz Mądry - Z-ca Przewodniczącego
 • Dariusz Jura - Z-ca Przewodniczącego
 • Kinga Grzegorzek-Skórnóg - Skarbnik
 • Sławomir Wiśniewski - Z-ca Skarbnika
 • Aleksander Urbański - Sekretarz

Członkowie Zarządu:

 • Artur Dubik
 • Mariusz Jędrycha
 • Tomasz Karłowski
 • Marcin Kosiński
 • Adrian Kwiecień
 • Marcin Lewandowski
 • Arkadiusz Wróbel

Adres do korespondencji:

Związek Zawodowy Informatyków ZUS
ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków.

e-mail: zzinformatykowzus@zus.pl;