Ścieżka nawigacji

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy

Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Pracy (FP)

Składki na Fundusz Pracy opłacają: 

 • pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne – za osoby, które: 
  • pozostają w stosunku pracy lub stosunku służbowym,  
  • wykonują pracę nakładczą,  
  • wykonują umowy zlecenia lub równoważne lub współpracują z wykonawcami takich umów,  
  • wykonują pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,  
  • pobierają stypendia sportowe,  
  • otrzymują:  
   • świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym,  
   • świadczenie górnicze,  
   • górniczy zasiłek socjalny,  
   • wynagrodzenie, które przysługuje w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego,  
  • są żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami, którzy nie spełniają warunków, aby uzyskać prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach branżowych [1], za których po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie odrębnych przepisów – obowiązek ten odnosi się do żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby po 31 grudnia 2005 roku,  
  • są funkcjonariuszami, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają warunki jedynie do tego, aby uzyskać prawo do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obowiązek ten odnosi się do funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby po 31 grudnia 2005 roku, 
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych – za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych,
 • inne osoby niż wymienione wyżej, które są objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub zaopatrzeniem emerytalnym, np. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Ważne! 

Zleceniodawca, który jest osobą fizyczną i nie zatrudnia nikogo na umowę o pracę, nie opłaca składek na FP za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Za kogo nie opłaca się składek na FP  

Nie opłacasz składek na FP za: 

 • duchownych,
 • osoby, które pobierają zasiłek stały na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby, które pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,  
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • osoby, które pobierają zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • osoby, które są objęte ubezpieczeniem społecznym rolników,
 • żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,
 • osoby, które odbywają zastępcze formy służby wojskowej,
 • osoby, które przebywają na urlopach wychowawczych oraz pobierają zasiłek macierzyński,
 • osoby, które pobierają świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • nianie, czyli osoby, które świadczą pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych [ISAP]),
 • osoby, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych [link do ISAP] (z wyłączeniem osób wymienionych w art. 6b ust. 1 tej ustawy – z uwagi na objęcie ich tylko ubezpieczeniem emerytalnym),
 • doktorantów z tytułu otrzymanego stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (link do ISAP), 
 • pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zatrudnionych przez:  
  • przedsiębiorcę Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,  
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi,  
  • Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach,  
  • zakłady aktywności zawodowej, 
 • pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego – składek nie opłaca się przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,
 • pracowników, którzy ukończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (PUP) – składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • pracowników skierowanych do pracy przez PUP, którzy nie ukończyli 30 lat: składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • kobiety, które skończyły 55 lat, i mężczyzn, którzy skończyli 60 lat.

Od jakiej kwoty opłaca się składkę na FP 

Jako płatnik składek opłacasz składkę na FP za osoby, które objęte są obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniami rentowymi.  

Składkę tę obliczasz od tej samej kwoty, od jakiej obliczasz składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (czyli od tzw. podstawy wymiaru).  

Nie musisz opłacać składki na FP, jeśli podstawa wymiaru przeliczona na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Gdy osoba, którą ubezpieczasz, ma jeszcze innego płatnika składek (np. Ty jesteś pracodawcą i ma ona jeszcze drugiego pracodawcę), składkę na FP obliczacie zarówno Ty jak i drugi płatnik, gdy łączna kwota podstaw wymiaru w przeliczeniu na okres miesiąca będzie wynosiła co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie.  

Składkę na FP w całości finansujesz i opłacasz Ty jako płatnik składek. 

Ważne! 

Dla składki na FP nie obowiązuje ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek

Stopę procentową składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. Od 1 stycznia 2021 roku wynosi ona 1,00 proc. podstawy jej wymiaru. 

Składki na Fundusz Pracy obliczasz łącznie ze składkami na Fundusz Solidarnościowy. W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazujesz je w łącznej kwocie w bloku VII w polu 01. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych [ISAP])

[1] Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (link do ISAP) oraz Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (link do ISAP)