Ścieżka nawigacji

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Szanowni Państwo,

Zaktualizowaliśmy „Listę rankingową” Wnioskodawców, którzy mogą uzyskać dofinansowanie w konkursie nr  2018.01.  

Wnioski, które znajdują się na „Liście rankingowej”, a nie otrzymały dofinansowania[1], mogą je dostać z niewykorzystanych środków finansowych zaplanowanych a powstały w wyniku m.in.:

 1. niezawartych Umów z Wnioskodawcami, którzy wycofali się z realizacji Projektu albo ZUS odstąpił od podpisania z nimi Umowy;
 2. wykorzystania środków finansowych w wysokości mniejszej niż wynika to z zawartych Umów.

Z uwagi na zachowanie w publikowanych poprzednio „Listach rankingowych” zasady przejrzystości i ciągłości, w aktualnie ogłoszonej liście nie wprowadzono zmian w kwotach przedstawionych w kolumnie „Kwota Dofinansowania” w przypadku gdy zostały one wykorzystane w mniejszej wysokości niż planowano.

Z tego względu w aktualnie wygenerowanej „Liście rankingowej” wykazana suma w kolumnie „Kwota dofinansowania Narastająco” nie uwzględnia korekty kwot, o których mowa powyżej i będzie przy każdej kolejnej aktualizacji wskazywać kwotę powyżej 50 mln zł.

[1] wystąpiły okoliczności z § 11 ust. 7 pkt 2 „Regulaminu konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2019 r.”

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
- stan na 29 listopada 2019 r. (plik pdf 984 kb)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
- stan na 21 października 2019 r. (plik pdf 983 kb)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
- stan na 26 września 2019 r. (plik pdf 982 kb)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
- stan na 14 sierpnia 2019 r. (plik pdf 983 kb)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
- stan na 14 czerwca 2019 r. (plik pdf 983 kb)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
- stan na 2 kwietnia 2019 r. (plik pdf 980 kb)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
- stan na 11 marca 2019 r. (plik pdf 976 kb)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
- stan na 25 lutego 2019 r. (plik pdf 976 kb)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
- stan na 11 lutego 2019 r. (plik pdf 972 kb)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
- stan na 28 stycznia 2019 r. (plik pdf 972 kb)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
- stan na 17 stycznia 2019 r. (plik pdf 1,1 mb)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
- stan na 9 stycznia 2019 r. (plik pdf 1,1 mb)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną 
- stan na 19 grudnia 2018 r. (plik pdf 191kb).

Płatnikowi składek, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych Wnioskodawca, którego Wniosek nie został umieszczony na liście rankingowej, ma prawo złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej.
 2. Wnioskodawca może wnieść odwołanie do ZUS, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy rankingowej na stronie podmiotowej ZUS, www.zus.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej z zastrzeżeniem, że odwołanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
 3. Wnioskodawca wnosi odwołanie w kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Prewencji i Rehabilitacji
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Odwołanie od wyników konkursu nr 2018.01

 1. Za datę wpływu odwołania, o którym mowa w ust. 2 uznaje się datę nadania przesyłki na adres określony w  ust. 3.
 2. Odwołanie wniesione po upływie terminu, określonego w ust. 2, Komisja Odwoławcza pozostawia bez rozpatrzenia.
 3. Komisja Odwoławcza,  rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia odwołania oraz informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozstrzygnięcia.
 4. Na rozstrzygnięcie odwołania przez ZUS przysługuje Wnioskodawcy skarga do sądu administracyjnego. W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania odwoławczego zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia, o czym informuje na piśmie Wnioskodawcę oraz poucza jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
 5. Do rozpatrzenia Wniosku oraz do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).

Procedura Odwoławcza określona jest w  § 12 Regulaminu Konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników składek.

 

KONKURS

Zapraszamy Cię do udziału w konkursie dla pracodawców, w którym możesz wygrać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Termin składania wniosków 16 lipca – 23 sierpnia 2018 r.

W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu podaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej

Co powinieneś zrobić, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie projektu

 1. Pobierz dokumenty i zapisz je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznaj się dokładnie z regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania Wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 4. Jeśli masz problem z pobraniem Wniosku, sprawdź jak go pobrać (plik pdf 141 kb).
 5. Sprawdź w regulaminie konkursu, jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotuj ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w formacie .pdf, a zdjęcia w formacie .gif lub .jpg.
 6. Gdy przygotujesz wniosek o dofinansowanie i załączniki, wejdź na stronę www.prewencja.zus.pl i dodaj na niej dokumenty – wybierz na swoim komputerze ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie i załączniki. Strona www.prewencja.zus.pl będzie aktywna od 16 lipca do 23 sierpnia 2018 r.

 7. Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
 8. Komunikat o treści „Pliki zostały wysłane” potwierdza przesłanie dokumentów w formie elektronicznej do ZUS.
 9. Podpisz wersję papierową wniosku o dofinansowanie. Wraz załącznikami złóż go w naszej placówce lub wyślij do nas pocztą na adres, który podaliśmy w regulaminie konkursu. Zrób to w terminie od 16 lipca do 23 sierpnia 2018 r.

Ważne

 • Liczba kontrolna na wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi być taka sama co na wersji papierowej przekazanej do ZUS. Przesłanie Wniosku o dofinansowanie tylko w wersji papierowej lub tylko w wersji elektronicznej, nie podlega rozpatrzeniu.
 • Za każdym razem, gdy zmienisz zapis we wniosku o dofinansowanie, zmieni się jego liczba kontrolna.
 • Zapisz na swoim komputerze wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie, którą przekazałeś do ZUS.
 • Rozpatrzymy Twój wniosek, jeśli suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej będzie się zgadzać, a wnioski w obu wersjach przekażesz do nas.
 • Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu, zgodnie z Regulaminem konkursu, można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl  do dnia 18 sierpnia 2018 r.

 • Jeśli chcesz potwierdzić, że Twój wniosek w wersji elektronicznej wpłynął do nas, wyślij zapytanie na adres cot@zus.pl . W temacie wiadomości wpisz "Wniosek o dofinansowanie".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1376).