Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Kogo dotyczą i jakie świadczenia obejmują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Kogo dotyczą i jakie świadczenia obejmują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Kogo dotyczy koordynacja

Koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie rozporządzeń unijnych objęci są:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
 • bezpaństwowcy,
 • uchodźcy

mieszkający w państwie członkowskim UE lub EFTA, którzy byli lub są objęci przepisami jednego lub kilku państw członkowskich UE lub EFTA oraz

 • członkowie ich rodzin i osoby pozostałe przy życiu, a także
 • obywatele państw trzecich, którzy nie są objęci przepisami unijnymi jedynie ze względu na swoje obywatelstwo, jeśli legalnie mieszkają na terytorium UE lub EFTA oraz członkowie ich rodzin i osoby pozostałe przy życiu.

Jakie świadczenia obejmuje koordynacja

Koordynacją objęte są świadczenia pieniężne:

 • z tytułu choroby, w tym świadczenia z tytułu długotrwałej opieki,
 • z tytułu macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca,
 • z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

z tytułu śmierci, tj. zasiłki pogrzebowe.

Polskie świadczenia objęte koordynacją to:

 • wynagrodzenie za czas choroby,
 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek pogrzebowy.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 987/2009