Ścieżka nawigacji

Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Płatnika składek (również osoby, która przestała prowadzić działalność).
  • Innej osoby, która jest zobowiązana do zapłaty należności z tytułu składek na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności (spadkobiercy, osoby trzeciej).
  • Małżonka, który odpowiada z majątku wspólnego.
  • Ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL), telefon, adres do korespondencji, numer konta WO
   • należności, o których rozłożenie na raty składasz wniosek: ich wysokość oraz okres, za który powinny być zapłacone
   • Twoją propozycję spłaty zadłużenia: termin płatności rat, ich liczbę i wysokość
   • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie jednorazowo spłacić zadłużenia
   • rodzaj pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz, jeżeli jesteś przedsiębiorcą (nawet jeśli zawiesiłeś działalność)
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Możesz skorzystać z naszego formularza RKR.

  • Inne dokumenty:
   • obrazujące Twoją kondycję finansową, zależne od formy opodatkowania:

  Zakres podmiotowy

  Forma opodatkowania/ księgowości

  Zakres żądanej dokumentacji

  osoby prawne i spółki prawa handlowego

  pełna księgowość

  • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej (ROP)

  spółki osobowe/ spółki cywilne

  zasady ogólne

  • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata oraz za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF) za każdego wspólnika

  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata oraz za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami

  pełna księgowość

  • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej  prowadzącej pełną księgowość (ROK)

  zasady ogólne 

  • PIT 36 lub PIT 36L za ostatni rok oraz PIT 38 (o ile składałeś takie zeznanie)
  • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadziącej pełnej księgowości (ROF)
  podatek liniowy

  karta podatkowa

  • PIT 16A za ostatni rok oraz PIT 37, PIT 38 (o ile  osiągałeś inne dochody, niż te z prowadzonej działalności)
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • PIT 28 za ostatni rok oraz PIT 37, PIT 38 (o ile osiągałeś inne dochody, niż te z prowadzonej działalności)
  • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcmi

  -

  • PIT 37, PIT 38, PIT 40a (o ile składałeś takie zeznanie)
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby, która nie jest przedsiębiorcą (RON)
  • dotyczące pomocy publicznej
   • w przypadku pomocy de minimis wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymałeś w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (RPD), albo oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RD-2)
   • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) – jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • w przypadku pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
   • oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RPI), albo
   • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (RFI),
   • dokumenty, które pozwolą ustalić, czy ogólna wartość pomocy nie będzie większa niż poniesione straty, pomniejszone o kwoty wypłacone z ubezpieczenia (jeśli zostały wypłacone).

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie
  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy będziesz w stanie spłacać należności objęte rozłożeniem na raty.
  Bierzemy pod uwagę Twoją propozycję. Jednak na ostateczne ustalenie warunków spłaty mają wpływ takie czynniki, jak: wysokość Twojego zadłużenia, Twoja sytuacja finansowa i inne czynniki, np. sezonowość prowadzonej działalności.
  Termin płatności raty (dzień miesiąca) ustalamy indywidualnie dla każdego dłużnika.
  Wysyłamy do Ciebie nasze postanowienie.

  Termin rozpatrzenia
  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz złożyć zażalenie na nasze postanowienie do dyrektora izby administracji skarbowej.
  Złóż pismo do placówki ZUS, która rozpatrywała Twoją sprawę. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymałeś od nas pisemną odpowiedź na Twój wniosek.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).

Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych (pdf, 219 kB)