Ścieżka nawigacji

Formularze

Formularze

W każdym przypadku dokumentem potwierdzającym zastosowanie ustawodawstwa państwa wysyłającego jest zaświadczenie A1 potwierdzony przez właściwą instytucję tego państwa. W Polsce jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie A1 zastępuje wcześniej stosowany formularz E101.
Z punktu 5 Decyzji H1 z dnia 12 czerwca 2009 r., dotyczącej zasad przechodzenia od rozporządzeń 1408/71 i 574/72 do rozporządzeń 883/2004 i 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wynika, że formularze potwierdzające stosowanie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego potwierdzone na podstawie przepisów rozporządzenia 1408/71 przed wejściem w życie rozporządzenia 883/2004, obowiązują aż do upływu ich daty ważności.

Zaświadczenie A1 poświadczane jest przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następującym osobom, które podlegają polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego na mocy przepisów rozporządzenia 883/2004:

  • oddelegowany pracownik najemny - art. 12 ust. 1,
  • pracownik wykonujący pracę najemną w dwóch lub w kilku państwach członkowskich - art. 13 ust. 1,
  • osoba oddelegowana pracująca na własny rachunek - art. 12 ust. 2,
  • osoba pracująca na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich - art. 13 ust. 2,
  • osoba wykonująca pracę najemną i pracująca na własny rachunek w różnych państwach - art. 13 ust. 3,
  • urzędnik służby cywilnej - art. 11 ust. 3 lit. b),
  • urzędnik służby cywilnej zatrudniony przez jedno państwo i wykonujący pracę najemną/pracę na własny rachunek w jednym lub w kilku innych państwach - art. 13 ust. 4,
  • osoba należąca do personelu kontraktowego - art. 15,
  • marynarz - art. 11 ust. 4,
  • wyjątek od przepisów - art. 16.