Ścieżka nawigacji

Polityka prywatności dla mZUS

Polityka prywatności - aplikacja mobilna mZUS

Aplikacja mZUS to aplikacja mobilna udostępniona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, która ma m.in. wesprzeć realizację rządowego programu finansowego wsparcia dla rodzin w zakresie świadczenia dobry start  oraz świadczenia wychowawczego.

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika aplikacji mobilnej mZUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5).
 2. W zależności od systemu operacyjnego aplikacja mZUS może uzyskać dostęp do:
 1. aparatu – na potrzeby skanowania kodu QR,
 2. treści SMS – na potrzeby odczytywania kodu autoryzacyjnego przysłanego za pomocą SMS,
 3. powiadomień – jeżeli użytkownik chce odbierać powiadomienia typu push,
 4. wywołania połączenia telefonicznego – na potrzeby połączenia z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.

Uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub poprzez odinstalowanie aplikacji.

 1. Aplikacja nie wykorzystuje lokalizacji telefonu ani nie analizuje połączeń, kontaktów i wiadomości SMS. Aplikacja nie przechowuje także danych biometrycznych w telefonie.
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych gromadzi dane dotyczące urządzeń mobilnych w zakresie:
 1. nazwy urządzenia podczas parowania,
 2. ostatniej nazwy urządzenia,
 3. producenta urządzenia,
 4. modelu urządzenia,
 5. unikalnego numeru urządzenia,
 6. wersji systemu operacyjnego podczas parowania,
 7. ostatniej wersji systemu operacyjnego,
 8. identyfikatora powiązania (łączy aplikację, użytkownika Platformy Usług Elektronicznych ZUS – PUE i urządzenie),
 9. daty i czasu wygenerowania jednorazowego kodu aktywacyjnego,
 10. jednorazowego kodu aktywacyjnego,
 11. statusu powiązania: w trakcie parowania, sparowany, wycofana autoryzacja, przeterminowany kod aktywacyjny, blokada,
 12. daty i czasu powiązania urządzenia,
 13. daty i czasu wycofania autoryzacji,
 14. identyfikatora sprzętu i systemu operacyjnego w przypadku logowania danymi biometrycznymi,
 15. powiązanego z aplikacją użytkownika PUE,
 16. nazwy aplikacji,
 17. wersji aplikacji,
 18. daty i czasu ostatniej sesji,
 19. adresu IP podczas parowania,
 20. adresu IP ostatniej sesji.
 1. W aplikacji mobilnej mZUS przechowywane są następujące dane:
 1. użytkownika, które pochodzą z profilu PUE ZUS: imię i nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail, login PUE.
 2. dotyczące osoby wnioskującej o świadczenie dobry start, w tym:
 • rodzica – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego,
 • opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub osoby uczącej się – imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego,
 1. dotyczące dzieci, na które osoba wnioskująca ubiega się o świadczenia dobry start, w tym: imię i nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia dobry start, informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły, o orzeczeniu o niepełnosprawności.
 2. dotyczące osoby wnioskującej o świadczenie wychowawcze, w tym:
 • rodzica – imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz informacja, czy osoba występująca o przyznanie świadczenia wychowawczego lub członek rodziny wykonują pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz numer rachunku bankowego w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • opiekuna faktycznego dziecka i opiekuna prawnego dziecka – imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz informacja, czy osoba występująca o przyznanie świadczenia wychowawczego lub członek rodziny wykonują pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz numer rachunku bankowego w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • rodziny zastępczej i osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka – imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego,
 • rodzica, opiekuna faktycznego dziecka i opiekuna prawnego dziecka który wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - zagraniczny numer identyfikacyjny służący do identyfikacji ludności, państwo pobytu, okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, adres miejsca zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę i adres pracodawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. dotyczące dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego w tym - imię i nazwisko, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, w przypadku gdy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, adres miejsca zamieszkania,
 2. dane dotyczące innych osób, podane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia wychowawczego, jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz informacja, czy osoba występująca o przyznanie świadczenia wychowawczego lub członek rodziny wykonują pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz numer rachunku bankowego w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zagraniczny numer identyfikacyjny służący do identyfikacji ludności, państwo pobytu, okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, adres miejsca zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę i adres pracodawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w klauzuli informacyjnej (pdf 146kb, link do BIP ZUS). Administrator danych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) przetwarza dane osobowe w systemie informatycznym obsługującym działanie aplikacji mobilnej mZUS na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)  – w zakresie danych zgromadzonych w aplikacji mobilnej, o których mowa w ust. 4 i 5 lit. a niniejszej Polityki prywatności,
 • art. 6 ust. 1 lit. c  oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO - w zakresie danych niezbędnych do złożenia i obsługi wniosków, wskazanych w ust. 5 lit. b i c niniejszej Polityki prywatności.
 1. Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje w dowolnym momencie – prawo do:
 1. dostępu do jej danych osobowych, w tym uzyskania kopii ich treści;
 2. żądania sprostowania jej danych osobowych;
 3. żądania usunięcia jej danych osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych;
 5. przenoszenia jej danych osobowych, czyli prawo do tego, aby otrzymać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, który nadaje się do odczytu maszynowego.
 1. Prawo do poprawienia lub sprostowania danych realizowane jest poprzez poprawienie danych znajdujących się w systemie informatycznym obsługującym działanie aplikacji mobilnej mZUS oraz dotyczy danych, o których mowa w ust. 4-5.
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przechowywał dane dotyczące urządzeń mobilnych,  wskazane w ust. 4 oraz aplikacji mobilnej mZUS wskazane w ust. 5 pkt a, przez okres 3 miesięcy od dnia odłączenia od konta PUE ostatniego urządzenia mobilnego.
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez 2 lata od dnia pobrania świadczenia dobry start lub świadczenia wychowawczego. Informacje dotyczące osób, którym świadczenie dobry start lub świadczenie wychowawcze  nie zostało przyznane, będą przechowywane przez 1 rok od dnia:
 • w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna lub
 • w którym wniosek o świadczenie dobry start lub wniosek o świadczenie wychowawcze  został pozostawiony bez rozpatrzenia.
 1. We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, użytkownik może się skontaktować z inspektorem ochrony danych. Może to zrobić:
 • listownie – na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
 • e-mailem: ODO@zus.pl.

Wniosek powinien zawierać opis roszczenia (np. „Żądam dostępu do …”) oraz dane, na podstawie których będziemy mogli zidentyfikować użytkownika (imię, nazwisko i PESEL) i udzielić odpowiedzi.

 1. Gdy użytkownik uzna, że jego prawa zostały naruszone, może wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).