Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Kto płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Składki opłacają:

 1. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce,
 2. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą również na obszarze innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce,
 3. oddziały banków zagranicznych,
 4. oddziały instytucji kredytowych,
 5. oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 6. oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,

jeśli zatrudniają, co najmniej jedną osobę (pracownika) w związku z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.

Za kogo płaci się składki 

Płatnik składek (pracodawca) ma obowiązek opłacać składkę na FGŚP za pracownika, który objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Pracownikiem jest osoba, która: 

 • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
 • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy, które dotyczą zlecenia,
 • wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną,

Pracownikiem nie jest osoba zatrudniona jako pomoc domowa.

Ważne! 
Od 5 września 2017 r. obowiązek opłacania składek na FGŚP dotyczy wszystkich pracowników, także tych, którzy są obejmowani obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jako osoby współpracujące. Składkę tą opłacasz od tej daty również za zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osobę przysposabiającą.
 

Za kogo nie opłaca się składek 

Składek nie opłaca się za:

 • pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego; składek nie opłaca się przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,
 • pracowników, którzy ukończyli 50 lat i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy; składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • skierowane do pracy osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 lat; składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, 
 • osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Od jakiej kwoty opłaca się składkę

Płatnik składek (pracodawca) oblicza składkę na FGŚP od tej samej kwoty od jakiej oblicza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
Stopa procentowa składki na FGŚP wynosi 0,10%  kwoty od której obliczane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Finansowana i opłacana jest przez płatnika składek.

Ważne!
Przy ustalaniu podstawy nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7).