Ścieżka nawigacji

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczeniu chorobowemu podlegasz obowiązkowo, jeśli jesteś: 

  • pracownikiem, 
  • członkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, 
  • osobą odbywającą służbę zastępczą. 

Obejmujemy Cię tym ubezpieczeniem od dnia, w którym obejmujemy Cię ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. 

Możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, jeśli obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, gdy: 

  • wykonujesz pracę nakładczą; 
  • pracujesz na podstawie umowy zlecenia lub równoważnej lub współpracujesz z osobą, która pracuje na podstawie takiej umowy; 
  • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy wykonywaniu takiej działalności; 
  • pracujesz odpłatnie na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 
  • jesteś duchownym; 
  • otrzymujesz stypendium doktoranckie. 

Dobrowolnym ubezpieczeniem będziesz objęty od dnia, który wskażesz w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym złożysz do nas to zgłoszenie. 

Ważne! 

Wyjątek stanowi sytuacja, w której zostajesz objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (np. gdy rozpoczniesz działalność pozarolniczą). Wówczas jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń obowiązkowych, w którym zawnioskujesz o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, przekażesz w wymaganym terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, to dobrowolnym ubezpieczeniem zostaniesz objęty od dnia wskazanego w zgłoszeniu.