Ścieżka nawigacji

Wysokość składek odpowiednio należnych

Wysokość składek odpowiednio należnych

Wysokość składek, odpowiednio należnych i/lub odprowadzonych na OFE (II filar) ogółem za okres do 31 grudnia (włącznie) danego roku

W informacji o stanie konta ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za dany rok (a dokładnie - za okres do 31 grudnia danego roku) - składki należne na OFE i odprowadzone do OFE - podajemy  w kwotach ogółem za cały okres objęty informacją (tj. za okres do 31 grudnia danego roku).

Przykładowo w informacji o stanie konta ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za rok 2015 (tj. za okres do 31 grudnia 2015 roku) wykazywane są składki należne i odprowadzone - w kwotach ogółem za okres do 31 grudnia 2015 r., a w informacji o stanie konta ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za rok 2016 (tj. za okres do 31 grudnia 2016 roku) wykazywane są składki należne i odprowadzone - w kwotach ogółem za okres do 31 grudnia 2016 r.

Składka należna na OFE do kwietnia 2011 r. stanowiła 7,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne (wykazanej w dokumentach rozliczeniowych, przekazanych do ZUS przez pracodawcę a także w informacjach o rozliczeniu składek w ZUS, które otrzymujesz - np. na formularzu ZUS RMUA - od pracodawcy).

Składka odprowadzona do OFE to składka, którą  faktycznie przekazaliśmy na Twój rachunek w OFE.

Abyśmy mogli przekazać składkę do OFE, składka ta musi być opłacona przez pracodawcę. 

Ewentualna różnica w kwotach składek należnych i odprowadzonych do OFE może wynikać np. z braku wpłat (lub wpłat w niepełnej wysokości) na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za niektóre miesiące.

Wykaz składek odprowadzonych do OFE, z podziałem na poszczególne miesiące (poszczególnych lat), możesz otrzymać w każdej naszej placówce.