Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać zasiłek wyrównawczy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE ZUS. Jeśli nie masz zarejestrowanego profilu PUE ZUS, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE ZUS możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do  profilu zaufanego ePUAP.

Uwaga: Z tej formy złożenia wniosku możesz skorzystać jeśli zasiłek będzie wypłacał ZUS.

Jakie są terminy ?

 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 2. Jeśli nie zgłosiłeś wniosku o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Wypłata zasiłku wyrównawczego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni  od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZAS-55."
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru korespondencji. Domyślnie korespondencja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE ZUS. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacać zasiłek.
 5. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Osobiście lub pocztą dostarcz do właściwej dla płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS pozostałe dokumenty:
  • orzeczenie lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej,
  • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej i wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej za dany miesiąc,
  • sporządzony przez płatnika składek protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana wypadkiem przy pracy,
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego - jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana chorobą zawodową,
  • wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie na druku Z-3.
   Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu Z-3 za pośrednictwem PUE ZUS.
   Druk zaświadczenia Z-3 w celu jego wypełnienia płatnik składek może też pobrać ze strony internetowej ZUS albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może go wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 2. Dokumenty możesz także złożyć w dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 3. Jeśli nie posiadasz orzeczenia lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej oczekuj na wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika ZUS.
 4. Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS możesz w terminie 14 dni od daty jego doręczenia złożyć sprzeciw wybierając w katalogu usług usługę "Złożenie dokumentu OL-4". Otrzymasz wezwanie na badanie przez komisję lekarską ZUS.
  Ważne: Prezes ZUS w terminie 14 dni od wydania orzeczenia może zgłosić zarzut wadliwości, o którym zostaniesz poinformowany odrębnym pismem. Będziesz też wezwany na badanie przez komisję lekarską ZUS.
 5. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 6. W przypadku przyznania prawa do zasiłku wyrównawczego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek wyrównawczy lub inny, wskazany  jako adres do wypłaty.
 7. W przypadku odmowy prawa do zasiłku wyrównawczego otrzymasz z ZUS decyzję.
 8. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji  w formie elektronicznej, o nadejściu korespondencji  zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 9. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS.
 10. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika.
 11. Od decyzji w sprawie zasiłku wyrównawczego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 ze zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wniosek w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo formularz wniosku wydrukowany ze strony internetowej ZUS.
  Wniosek możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZAS-55").
 2. Orzeczenie lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej albo orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS.
 3. Zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej, o okresie rehabilitacji zawodowej i wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej za dany miesiąc - jeżeli zasiłek wyrównawczy będzie wypłacany przez ZUS.
 4. Sporządzony przez płatnika składek protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana wypadkiem przy pracy,
 5. Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego - jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana chorobą zawodową,
 6. Wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie na druku Z-3 - jeżeli zasiłek wyrównawczy będzie wypłacany przez ZUS.
  Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu Z-3 za pośrednictwem PUE ZUS.
  Druk zaświadczenia Z-3 w celu jego wypełnienia płatnik składek może też pobrać ze strony internetowej ZUS albo w terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, albo może go wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 7. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 8. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy ?

 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 2. Jeśli nie zgłosiłeś wniosku o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Zasiłek wyrównawczy może być wypłacony przez ZUS lub płatnika składek.
  Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS wypłata zasiłku nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych  do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.
  Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych  do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij formularz wniosku o zasiłek wyrównawczy ZAS-55 lub napisz wniosek o zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego. W związku z tym, iż istnieje możliwość odmowy przyznania zasiłku, na wniosku złóż dyspozycję sposobu odbioru decyzji: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru decyzji w formie elektronicznej przez PUE ZUS.
 2. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacać zasiłek.
 3. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych podpisany wniosek z kompletem dokumentów dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku.
 4. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych podpisany wniosek z kompletem dokumentów złóż w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 5. Dokumenty możesz też złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 6. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE ZUS.

Dalsze kroki

 

 1. Jeśli nie posiadasz orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS albo orzeczenia lekarza wojewódzkiego ośrodka rehabilitacji zawodowej oczekuj na wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika ZUS.
 2. Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS możesz w terminie 14 dni od daty jego doręczenia złożyć sprzeciw. Otrzymasz wezwanie  na badanie przez komisję lekarską ZUS.
  Ważne: Prezes ZUS w terminie 14 dni od wydania orzeczenia może zgłosić zarzut wadliwości, o którym zostaniesz poinformowany odrębnym pismem. Będziesz też wezwany na badanie przez komisję lekarską ZUS.
 3. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 4. W przypadku przyznania prawa do zasiłku wyrównawczego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek wyrównawczy lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 5. Jeżeli ZUS odmówi Ci zasiłku otrzymasz w tej sprawie decyzję.
 6. Jeżeli płatnik składek odmówi Ci zasiłku możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 7. Korespondencję w sprawie zasiłku wyrównawczego otrzymasz na wskazany we wniosku adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 8. Od decyzji w sprawie zasiłku wyrównawczego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 ze zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wniosek w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo formularz wniosku wydrukowany ze strony internetowej ZUS.
  Wniosek możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZAS-55").
 2. Orzeczenie lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej albo orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS.
 3. Zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej, o okresie rehabilitacji zawodowej i wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej za dany miesiąc - jeżeli zasiłek wyrównawczy będzie wypłacany przez ZUS.
 4. Sporządzony przez płatnika składek protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana wypadkiem przy pracy,
 5. Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego - jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana chorobą zawodową,
 6. Wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie na druku Z-3 - jeżeli zasiłek wyrównawczy będzie wypłacany przez ZUS.
  Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu Z-3 za pośrednictwem PUE ZUS.
  Druk zaświadczenia Z-3 w celu jego wypełnienia płatnik składek może też pobrać ze strony internetowej ZUS albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może go wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 7. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy ?

 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 2. Jeśli nie zgłosiłeś wniosku o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Zasiłek wyrównawczy może być wypłacony przez ZUS lub płatnika składek.
  Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS wypłata zasiłku nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych  do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.
  Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych  do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij formularz wniosku o zasiłek wyrównawczy ZAS-55 lub napisz wniosek o zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego. W związku z tym, iż istnieje możliwość odmowy przyznania zasiłku, na wniosku złóż dyspozycję sposobu odbioru decyzji: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostki organizacyjnej ZUS albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru decyzji w formie elektronicznej przez PUE ZUS.
 2. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacać zasiłek
 3. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych podpisany wniosek z kompletem dokumentów dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku.
 4. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych podpisany wniosek z kompletem dokumentów wyślij do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 5. Dokumenty możesz też wysłać do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeśli nie posiadasz orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS albo orzeczenia lekarza wojewódzkiego ośrodka rehabilitacji zawodowej oczekuj na wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika ZUS.
 2. Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS możesz w terminie 14 dni od daty jego doręczenia złożyć sprzeciw. Otrzymasz wezwanie  na badanie przez komisję lekarską ZUS.
  Ważne: Prezes ZUS w terminie 14 dni od wydania orzeczenia może zgłosić zarzut wadliwości, o którym zostaniesz poinformowany odrębnym pismem. Będziesz też wezwany na badanie przez komisję lekarską ZUS.
 3. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 4. W przypadku przyznania prawa do zasiłku wyrównawczego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek wyrównawczy lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 5. Jeżeli ZUS odmówi Ci zasiłku otrzymasz w tej sprawie decyzję.
 6. Jeżeli płatnik składek odmówi Ci zasiłku możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 7. Korespondencję w sprawie zasiłku wyrównawczego otrzymasz na wskazany we wniosku adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 8. Od decyzji w sprawie zasiłku wyrównawczego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 ze zm.).