Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak dokonać zmiany/ korekty danych wykazanych w dokumentach zgłoszeniowych ubezpieczonego/członka rodziny

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu na PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu na PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil na PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej naszej placówce.
 2. Pełnomocnictwo - jeśli chcesz zarejestrować nowy profil na PUE i prowadzisz działalność jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 4. Możesz też skorzystać z innego oprogramowania interfejsowego do rozliczeń z nami (np. z aktualnej wersji programu Płatnik).
 5. Formularz:
 • ZUS ZUA - gdy zmieniasz lub korygujesz dane adresowe osoby ubezpieczonej, która zgłoszona jest do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - gdy zmieniasz lub korygujesz dane adresowe osoby ubezpieczonej, która zgłoszona jest  tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZIUA - gdy zmieniasz dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię pierwsze)  osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA - gdy zmieniasz dane adresowe członków rodziny,
 • ZUS ZWUA – gdy zmieniasz lub korygujesz kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę objęcia ubezpieczeniami lub ubezpieczeniem.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Jakie są terminy?

Masz 7 dni od daty, kiedy:

 • powstały zmiany,
 • zauważysz błąd,
 • zostaniesz przez nas powiadomiony o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Jak to zrobić?

 1. Jeśli chcesz zmienić lub skorygować dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej (Pesel, nazwisko, imię pierwsze, seria i numer paszportu gdy nie nadano ubezpieczonemu nr Pesel), składasz poprawnie wypełniony formularz ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej).
 2. Zmianę lub korektę danych ewidencyjnych osoby ubezpieczonej zgłosisz odpowiednio na formularzu:
 • ZUS ZUA - gdy zmieniasz lub korygujesz dane adresowe osoby ubezpieczonej, która zgłoszona jest do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA- gdy zmieniasz lub korygujesz dane adresowe osoby ubezpieczonej, która zgłoszona jest  tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,                         

Ważne! Kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę objęcia ubezpieczeniami lub ubezpieczeniem zmienisz lub skorygujesz na formularzu ZUS ZWUA przez wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Następnie musisz ponownie zgłosić osobę do ubezpieczeń – odpowiednio na formularzu ZUS ZUA (gdy zgłaszasz ją do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) lub ZUS ZZA (gdy zgłaszasz ją tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

 3.  Jeśli chcesz zmienić lub skorygować dane członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego (Pesel, nazwisko, imię pierwsze, lub paszportu gdy nie nadano ubezpieczonemu nr Pesel, data zgłoszenia do ubezpieczenia) musisz wyrejestrować ich z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA, a następnie zgłosić ponownie do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA.

 

Dalsze kroki

Jeżeli korygowałeś np. okres objęcia ubezpieczeniami lub zmieniałeś kod tytułu do ubezpieczeń, musisz również skorygować dokumenty rozliczeniowe.

Złóż korektę odpowiednich dokumentów rozliczeniowych:

 • ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Możesz skorzystać z:

 • z programu Płatnik –dołącz do zestawu, podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu i wyślij do nas,
 • z aplikacji  ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE, następnie podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód) i wyślij do nas.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wypełniony formularz:
 • ZUS ZUA - gdy zmieniasz lub korygujesz dane adresowe osoby ubezpieczonej, która zgłoszona jest do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - gdy zmieniasz lub korygujesz dane adresowe osoby ubezpieczonej, która zgłoszona jest  tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZIUA - gdy zmieniasz dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię pierwsze)  osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA - gdy zmieniasz dane adresowe członków rodziny,
 • ZUS ZWUA – gdy zmieniasz lub korygujesz kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę objęcia ubezpieczeniami lub ubezpieczeniem.

 2.  Dokument potwierdzający Twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej).

 3.  Pełnomocnictwo -  jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Jakie są terminy?

Masz 7 dni od  daty, kiedy:

 • powstały zmiany,
 • zauważysz błąd,
 • zostaniesz przez nas powiadomiony o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Jak to zrobić?

 1. Jeśli chcesz zmienić lub skorygować dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej (Pesel, nazwisko, imię pierwsze, seria i numer paszportu - gdy nie nadano ubezpieczonemu nr Pesel), składasz formularz ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
 2. Zmianę lub korektę danych ewidencyjnych osoby ubezpieczonej zgłosisz odpowiednio na formularzu:
 • ZUS ZUA - gdy zmieniasz lub korygujesz dane adresowe osoby ubezpieczonej, która zgłoszona jest do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA- gdy zmieniasz lub korygujesz dane adresowe osoby ubezpieczonej, która zgłoszona jest  tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.                      

Ważne! Kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę objęcia ubezpieczeniami lub ubezpieczeniem zmienisz lub skorygujesz na formularzu ZUS ZWUA przez wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Następnie musisz ponownie zgłosić się do ubezpieczeń – odpowiednio na formularzu ZUS ZUA (gdy zgłaszasz ją do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) lub ZUS ZZA (gdy zgłaszasz ją tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

 3.  Jeśli chcesz zmienić lub skorygować dane członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego (Pesel, nazwisko, imię pierwsze, seria i numer paszportu gdy nie nadano ubezpieczonemu nr Pesel, data zgłoszenia do ubezpieczenia) musisz wyrejestrować ich z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA, a następnie zgłosić ponownie do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA.

Dalsze kroki

Jeżeli korygowałeś np. okres objęcia ubezpieczeniami lub zmieniałeś kod tytułu do ubezpieczeń, musisz również skorygować dokumenty rozliczeniowe.
Złóż korektę odpowiednich dokumentów rozliczeniowych:

 • ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa
 • ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
 • ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

 1. Wypełniony i podpisany dokument złóż w dowolnej naszej placówce.
 2. Możesz zarezerwować konkretny termin wizyty w naszej placówce przez PUE.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wypełniony formularz:   
 • ZUS ZUA - gdy zmieniasz lub korygujesz dane adresowe osoby ubezpieczonej, która zgłoszona jest do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - gdy zmieniasz lub korygujesz dane adresowe osoby ubezpieczonej, która zgłoszona jest  tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZIUA - gdy zmieniasz dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię pierwsze)  osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA - gdy zmieniasz dane adresowe członków rodziny,
 • ZUS ZWUA – gdy zmieniasz lub korygujesz kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę objęcia ubezpieczeniami lub ubezpieczeniem.

 2.  Adres naszej placówki.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.
 

Jak to zrobić?

 1. Jeśli chcesz zmienić lub skorygować dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej (Pesel, nazwisko, imię pierwsze, seria i numer paszportu - gdy nie nadano ubezpieczonemu nr Pesel), składasz formularz ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
 2. Zmianę lub korektę danych ewidencyjnych osoby ubezpieczonej zgłosisz odpowiednio na formularzu:
 • ZUS ZUA - gdy zmieniasz lub korygujesz dane adresowe osoby ubezpieczonej, która zgłoszona jest do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA- gdy zmieniasz lub korygujesz dane adresowe osoby ubezpieczonej, która zgłoszona jest  tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.                                                                          

Ważne! Kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę objęcia ubezpieczeniami lub ubezpieczeniem zmienisz lub skorygujesz  na formularzu ZUS ZWUA przez wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Następnie musisz ponownie zgłosić osobę do ubezpieczeń – odpowiednio na formularzu ZUS ZUA (gdy zgłaszasz ją do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) lub ZUS ZZA (gdy zgłaszasz ją tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

 3.  Jeśli chcesz zmienić lub skorygować dane członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego (Pesel, nazwisko, imię pierwsze, seria i numer paszportu gdy nie nadano ubezpieczonemu nr Pesel, data zgłoszenia do ubezpieczenia) musisz wyrejestrować ich z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA, a następnie zgłosić ponownie do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA.

 

Dalsze kroki

Jeżeli korygowałeś np. okres objęcia ubezpieczeniami lub zmieniałeś kod tytułu do ubezpieczeń, musisz również skorygować dokumenty rozliczeniowe.

Złóż korektę odpowiednich dokumentów rozliczeniowych:

 • ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Wyślij pocztą do naszej placówki wypełniony i podpisany dokument.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366, z późn. zm.).