Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać rentę rodzinną

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez Internet

Jak to zrobić ?

W chwili obecnej usługa nie jest dostępna drogą elektroniczną.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.

Akt zgonu osoby, po której ma być przyznana renta - jeśli nie został złożony w ZUS do celów wypłaty zasiłku pogrzebowego.

Dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) ze zmarłym (akt małżeństwa, akt urodzenia, dokument potwierdzający przysposobienie).

Jeżeli przyznanie renty rodzinnej dla dziecka, wdowy lub wdowca  uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy - zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie  oraz inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia.

Dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokości wynagrodzeń zmarłego - jeśli osoba zmarła nie pobierała świadczeń z ZUS.

Inne wymagane dokumenty w zależności od stanu faktycznego np.: zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/ uczelni, oświadczenie rodzica i dowody potwierdzające fakt przyczyniania się zmarłego bezpośrednio przed śmiercią do jego utrzymania, dokumentację wypadkową albo decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stwierdzeniu choroby zawodowej u zmarłego.

Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pełnomocnictwo.

Jakie są terminy ?

Decyzja w sprawie renty rodzinnej powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Jak to zrobić ?

Wymagane formularze możesz pobrać ze strony www.zus.pl lub w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej  ZUS.

Wypełnij  wymagane formularze: wniosek ERR oraz informacja ERP-6 - jeśli osoba zmarła nie pobierała świadczenia z ZUS.

Dostarcz wypełnione formularze wraz z przygotowanymi dokumentami do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.

 

 

Dalsze kroki

Decyzję w sprawie renty rodzinnej otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.

Akt zgonu osoby, po której ma być przyznana renta - jeśli nie został złożony w ZUS do celów wypłaty zasiłku pogrzebowego.

Dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) ze zmarłym (akt małżeństwa, akt urodzenia, dokument potwierdzający przysposobienie).

Jeżeli przyznanie renty rodzinnej  dla dziecka, wdowy lub wdowca  uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy - zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie  oraz inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia.

Dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokości wynagrodzeń zmarłego - jeśli osoba zmarła nie pobierała świadczeń z ZUS.

Inne wymagane dokumenty w zależności od stanu faktycznego np.: zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/ uczelni, oświadczenie rodzica i dowody potwierdzające fakt przyczyniania się zmarłego bezpośrednio przed śmiercią do jego utrzymania, dokumentację wypadkową albo decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stwierdzeniu choroby zawodowej u zmarłego.

Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pełnomocnictwo.

 

Jakie są terminy ?

Decyzja w sprawie renty rodzinnej powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Jak to zrobić ?

Pobierz formularz wniosku o rentę rodzinną ERR a jeśli osoba zmarła nie pobierała świadczenia z ZUS dodatkowo informację  dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych - ERP-6

Wymagane formularze możesz pobrać ze strony www.zus.pl lub w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej  ZUS.

Wypełnij  wymagane formularze: wniosek ZUS ERR oraz informacja ERP-6 - jeśli osoba zmarła nie pobierała świadczenia z ZUS

Wyślij wypełnione formularze wraz z przygotowanymi dokumentami do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

 

Dalsze kroki

Decyzję w sprawie renty rodzinnej otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych