Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem chorym

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE ZUS. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE ZUS, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE ZUS możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Uwaga: Z tej formy złożenia wniosku możesz skorzystać jeśli zasiłek będzie wypłacał ZUS.

 

Jakie są terminy?

 

 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 2. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Wypłata zasiłku opiekuńczego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu Z-15".
  Uwaga: Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15, należy złożyć przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy, z wyjątkiem przypadków nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem.
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru korespondencji w sprawie. Domyślnie korespondencja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE ZUS. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 5. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Osobiście lub pocztą dostarcz do właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej  ZUS:
  • wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:
   • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
   • na druku Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, współpracujesz z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub jesteś duchownym,
   • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
    Druki zaświadczeń płatnika składek (Z-3, Z-3a,Z-3b) są dostępne na stronie internetowej ZUS, można je wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu Z-3", "Złożenie dokumentu Z-3a", "Złożenie dokumentu Z-3b") albo uzyskać w terenowej jednostce organizacyjnej  ZUS.
    Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS dokumentów Z-3, Z-3b, Z-3a za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
 2. Dokumenty możesz także złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.             
 3. Dopełniłeś wszystkich formalności.        
 4. W przypadku przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi na wskazany przez Ciebie rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania  lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji  w formie elektronicznej, o nadejściu korespondencji  zostaniesz powiadomiony emailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 6. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS.
 7. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika.
 8. W przypadku odmowy prawa do zasiłku opiekuńczego otrzymasz z ZUS decyzję.
 9. Od decyzji w sprawie zasiłku opiekuńczego  możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A. Druk wniosku w celu jego wypełnienia możesz pobrać ze strony internetowej ZUS albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo możesz wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu Z-15A").
  Uwaga: Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A, należy złożyć przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy, z wyjątkiem przypadków nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem.
 2. Zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA lub wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk e-ZLA) lub zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).
  Uwaga: Jeżeli dostaniesz wydruk e-ZLA a twój płatnik składek ma profil informacyjny na PUE ZUS, nie musisz przedkładać wydruku e-ZLA płatnikowi składek, zaświadczenie lekarskie trafi automatycznie do płatnika składek i do ZUS. Wydruk e-ZLA musisz przedłożyć płatnikowi składek, jeżeli nie posiada on profilu PUE ZUS.
  Jeżeli dostaniesz zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym przedkładasz je płatnikowi składek, nawet jeżeli ma on profil PUE ZUS.  Dotyczy to także  zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA.
  Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą z nią współpracującą albo duchownym i dostaniesz wydruk e-ZLA, do ZUS nie musisz przedkładać wydruku e-ZLA, jeżeli złożyłeś wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A, albo zaświadczenie płatnika składek Z-3b w przypadku kolejnego okresu sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem lub członkiem rodziny za nieprzerwany okres,  w których podałeś dane dotyczące tego zaświadczenia lekarskiego. Jeżeli dostaniesz zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, albo zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, przedkładasz je w ZUS.
 3. Jeśli opiekę sprawujesz podczas pobytu za granicą - przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego lekarza lub zagranicznego zakładu leczniczego, które zawiera nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, początkową i końcową datę niezdolności do pracy z tytułu opieki, datę wystawienia oraz podpis  wystawiającego. Obowiązek  tłumaczenia na język polski nie dotyczy zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw.
 4. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo jesteś duchownym,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem profilu PUE ZUS. Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 5. Jeżeli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 6. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 7. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 

 1. Jeśli otrzymałeś od lekarza zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA dostarcz je w terminie 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek.
  Jeśli jesteś ubezpieczony z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, współpracy z  osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo jesteś duchownym i otrzymałeś zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, dostarcz je w terminie 7 dni od daty otrzymania, bezpośrednio do właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
  Pamiętaj: Jeśli  dostarczysz zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, zasiłek ulegnie obniżeniu o 25% od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia.
  Powyższe zasady nie mają zastosowania do wydruku e-ZLA i do zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym.
 2. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia  okresu, za który zasiłek przysługuje.
 3. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 4. Zasiłek opiekuńczy  może być wypłacony przez ZUS lub płatnika składek. Jeżeli  zasiłek będzie wypłacany przez ZUS wypłata zasiłku nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Jeżeli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień.

Jak to zrobić?

 

 1. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego:
  • powyżej 20 ubezpieczonych - zaświadczenie lekarskie i dokumenty dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku,
  • nie więcej niż 20 ubezpieczonych - jeżeli jesteś pracownikiem, zaświadczenie lekarskie i dokumenty dostarcz do płatnika składek i poinformuj o tym ZUS osobiście lub przez płatnika, który komplet dokumentów przekaże do ZUS. W przypadku pozostałych ubezpieczonych – dokumenty mogą być złożone bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Jeśli wykonujesz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z taką osobą albo jesteś duchownym zaświadczenie lekarskie i dokumenty dostarcz do terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 3. Dokumenty możesz też złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE ZUS.

Dalsze kroki

 

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany przez Ciebie rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 3. Jeżeli ZUS odmówi Ci zasiłku opiekuńczego otrzymasz w tej sprawie decyzję.
 4. Jeżeli płatnik składek odmówi Ci zasiłku opiekuńczego możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 5. Od decyzji w sprawie zasiłku opiekuńczego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.
 6. Korespondencję w sprawie zasiłku wypłacanego przez ZUS otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A. Druk wniosku w celu jego wypełnienia możesz pobrać ze strony internetowej ZUS albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo możesz wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu Z-15A").
  Uwaga: Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A, należy złożyć przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy, z wyjątkiem przypadków nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem.
 2. Zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA lub wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk e-ZLA) lub zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).
  Uwaga: Jeżeli dostaniesz wydruk e-ZLA a twój płatnik składek ma profil informacyjny na PUE ZUS, nie musisz przedkładać wydruku e-ZLA płatnikowi składek, zaświadczenie lekarskie trafi automatycznie do płatnika składek i do ZUS. Wydruk e-ZLA musisz przedłożyć płatnikowi składek, jeżeli nie posiada on profilu informacyjnego na PUE ZUS.
  Jeżeli dostaniesz zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym przedkładasz je płatnikowi składek, nawet jeżeli ma on profil informacyjny na PUE ZUS.  Dotyczy to także  zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA.
  Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą z nią współpracującą albo duchownym i dostaniesz wydruk e-ZLA, do ZUS nie musisz przedkładać wydruku e-ZLA, jeżeli złożyłeś wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A, albo zaświadczenie płatnika składek Z-3b w przypadku kolejnego okresu sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem lub członkiem rodziny za nieprzerwany okres,  w których podałeś dane dotyczące tego zaświadczenia lekarskiego. Jeżeli dostaniesz zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, albo zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, przedkładasz je w ZUS.
 3. Jeśli opiekę sprawujesz podczas pobytu za granicą - przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego lekarza lub zagranicznego zakładu leczniczego, które zawiera nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, początkową i końcową datę niezdolności do pracy z tytułu opieki, datę wystawienia oraz podpis  wystawiającego. Obowiązek  tłumaczenia na język polski nie dotyczy zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw.
 4. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo jesteś duchownym,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem profilu PUE ZUS. Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 5. Jeżeli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 6. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Jeśli otrzymałeś od lekarza zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA dostarcz je w terminie 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek.
  Jeśli jesteś ubezpieczony z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, współpracy z  osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo jesteś duchownym i otrzymałeś zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, dostarcz je w terminie 7 dni od daty otrzymania, bezpośrednio do właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
  Pamiętaj: Jeśli  dostarczysz zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, zasiłek ulegnie obniżeniu o 25% od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia.
  Powyższe zasady nie mają zastosowania do wydruku e-ZLA i do zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym.
 2. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia  okresu, za który zasiłek przysługuje.
 3. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 4. Zasiłek opiekuńczy  może być wypłacony przez ZUS lub płatnika składek. Jeżeli  zasiłek będzie wypłacany przez ZUS wypłata zasiłku nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Jeżeli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień.

Jak to zrobić?

 1. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego:
  • powyżej 20 ubezpieczonych - zaświadczenie lekarskie i dokumenty dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku,
  • nie więcej niż 20 ubezpieczonych - jeżeli jesteś pracownikiem, zaświadczenie lekarskie i dokumenty dostarcz do płatnika składek i poinformuj o tym ZUS osobiście lub przez płatnika, który komplet dokumentów przekaże do ZUS. W przypadku pozostałych ubezpieczonych – dokumenty mogą być wysłane bezpośrednio w terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 2. Jeśli wykonujesz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z taką osobą albo jesteś duchownym zaświadczenie lekarskie i dokumenty wyślij do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 3. Dokumenty możesz też wysłać do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany przez Ciebie rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 3. Jeżeli ZUS odmówi Ci zasiłku opiekuńczego otrzymasz w tej sprawie decyzję.
 4. Jeżeli płatnik składek odmówi Ci zasiłku opiekuńczego możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 5. Od decyzji w sprawie zasiłku opiekuńczego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.
 6. Korespondencję w sprawie zasiłku wypłacanego przez ZUS otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 645)