Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Nowa metryka nr 233 dla wersji 10.02.002 programu Płatnik

Od 30 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa metryka nr 233 dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.

Metryka jest automatycznie pobierana podczas aktualizacji.

Ważne! Po pobraniu aktualizacji baza danych będzie wymagała konwersji. Konwersja bazy danych po pobraniu aktualizacji programu - Poradnik - ZUS.

Główne zmiany w metryce 233 to:

  1. Rozszerzenie zakresu pól na dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA o nowe bloki:

  • Blok XI na DRA oraz III.E na RCA,

Forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne.

  • Blok XII na DRA oraz III.F na RCA,

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  1. Począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022 r., przestaje obowiązywać dokument ZUS RZA (rozliczenie składki zdrowotnej wyłącznie w dokumencie ZUS RCA). Dotyczy to także korekt za okres 1999–2021.

Dokumenty ZUS RZA, które po aktualizacji metryki nie zostały jeszcze wysłane do ZUS (status „Wprowadzony” i „Niezweryfikowany”) będą konwertowane do ZUS RCA. Również ZUS RZA, które utworzono w systemie zewnętrznym, zostaną przekonwertowane przez system ZUS w momencie importu do dokumentu ZUS RCA.

Ważne!

  • ZUS zaleca inne sposoby importu niż „Wczytanie wszystkich dokumentów” (Import nowych dokumentów, Import dokumentów aktualizujących, Import dokumentów nowych i aktualizujących).  
  • Funkcja importu „Wczytanie wszystkich dokumentów” przenosi dokumenty 1:1 (z uwzględnieniem jedynie konwersji). Nie wykonuje porównania dokumentów nadrzędnych w celu łączenia bloków wielokrotnych (czyli pozycji raportów) do jednego dokumentu nadrzędnego. Celem tej funkcji jest proste wczytanie tego, co jest w plikach (bez łączenia), czyli przeniesienie danych z plików do bazy.
  • Funkcje „Import nowe” i „Import z aktualizacją” – oprócz konwersji ZUS RZA do ZUS RCA – dodatkowo porównują dokumenty nadrzędne. Gdy ZUS RZA i ZUS RCA są z tego samego okresu rozliczeniowego i numeru przedziału identyfikatora, to wtedy pozycje z ZUS RZA zostają dołączone do ZUS RCA.

screen z pue - import dokumentów

  1. Od rozliczeń za styczeń 2022 r. wprowadzane są nowe terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek za poprzedni miesiąc:

1 – dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca dla płatników składek posiadających osobowość prawną,

5 – dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,

6 – dla deklaracji składanych do 20. dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników składek.

Więcej informacji o zmianach wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu.