Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne

Komu wypłacimy trzynastą emeryturę

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacimy osobom, które 31 marca roku, w którym wypłacamy to świadczenie, są uprawnione do:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Czy przysługuje dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, jeśli emerytura lub renta jest zawieszona

Dodatkowe roczne świadczenie nie przysługuje, jeśli prawo do świadczeń jest zawieszone na dzień 31 marca danego roku.

W jakiej wysokości przysługuje dodatkowe roczne świadczenie

Trzynastkę będziemy wypłacać w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

Od 1 marca 2022 r. najniższa emerytura wynosi 1338,44 zł (brutto). Zatem w 2022 r. wypłacimy dodatkowe roczne świadczenie w wysokości 1338,44 zł (brutto). W 2022 r. od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie zostanie pobrany podatek. Z trzynastej emerytury w 2022 r. zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna.

Osobie uprawnionej np. do:

 • emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • emerytury częściowej,
 • renty socjalnej w zmniejszonej wysokości,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w wysokości niższej od najniższej emerytury

dodatkowe roczne świadczenie przysługuje w pełnej wysokości, czyli w wysokości najniższej emerytury (w 2022 r. – 1338,44 zł brutto).

Kiedy wypłacimy dodatkowe roczne świadczenie

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacimy wraz ze świadczeniami wypłacanymi za kwiecień danego roku.

Osobom uprawnionym do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych dodatkowe roczne świadczenie wypłacimy w maju wraz z tymi świadczeniami.

Ile trzynastek otrzyma osoba uprawniona do emerytury z ZUS i emerytury z KRUS

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (jedna trzynastka).

Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci ZUS.

W jakiej wysokości przyznamy trzynastkę, jeśli prawo do renty rodzinnej ma kilka osób

Jeśli prawo do renty rodzinnej ma więcej niż jedna osoba, to przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie (nie ma znaczenia liczba osób uprawnionych do renty rodzinnej).

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dzielimy stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na dzień 31 marca danego roku. Oznacza to, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w pełnej wysokości (1338,44 zł brutto w 2022 r.) podzielimy na tyle równych części ile osób ma prawo do renty rodzinnej na dzień 31 marca danego roku. Jeśli np. do renty rodzinnej są uprawnione 2 osoby, to w 2022 r. każdej przysługiwać będzie po 669,22 zł (brutto).

Czy wyślemy decyzję o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia

Prześlemy decyzję wraz decyzjami waloryzacyjnymi dotyczącymi świadczeń emerytalno-rentowych.

Czy są potrącenia z trzynastki

Z dodatkowego rocznego świadczenia nie dokonujemy potrąceń i egzekucji. Wypłacimy pełną kwotę tego świadczenia.